И401З/18: Историја на Европа, XI–XV век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаIV3+25

Наставник: д–р Бобан Петровски

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за феудална Европа, црквата во Западна Европа, со акцент на феноменот крстоносците, како и никулците на ренесансата.

Содржина на предметната програма:

Средновековни градови. Крстоносни војни и нивно значење. Франција XII-XV век, Англија XII-XV век, Шпанија и Португалија до крајот на XV век, Германија до крајот на XV век, Чешка до крајот на XV век, Русија во периодот XIII-XV век, Османлиската држава до крајот на XV век. Папството и царството, Црквата и еретичките учења. Културата во Западна Европа во периодот XII-XV век. Формирање и рана дејност на универзитетите во средновековна Европа (Болоња, Париз, Оксфорд, Кембриџ, Прага, Виена, Краков).

Литература:

1. Скаскин А. Д. и др., Историја на средниот век, Том 1 (стр. 225-564), УКИМ, 1980

2. Tierney B. – Painter S., Western Europe in the Middle Ages 300-1475, (стр. 241-619), Mcgraw-Hill, New York, 1992

3. Имбер К., Османската империја, 1300-1481, Слово, Скопје, 2002

4. Kirshner J – Morrison F., Readings in Medieval Civilisation 4, Medieval Europe, Chicago University Press, 1986

5. Nurdberg M., Dinamični srednji vek, Evoluta, Beograd, 2011