И802З/18: Историја на балканските народи 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаVIII 3+25

Наставник: д–р Борче Илиевски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за проучување за проучување и критичко вредување на историјата на Балканот по Втората светска војна. Политичка карта на Балканот во време на студената војна.

Содржина на предметната програма:

Југославија, Бугарија Грција и Албанија по завршувањето на Втората светска војна. Повоена територијална и политичка организација на Балканот.Присуството на Големите сили на Балканот. Внатрешни прилики во балканските држави. Надворешна политика. Религија, наука, култура.

Литература:

1. Ричард Кремптон, Балканот по Втората светска војна, Зеница, 2012

2. Барбара Јелавич, Историја на Балканот, том втори, НИК Лист, 1999

3. Жанин Мари Чалиќ, Историја Југославије 20. века, Clio, 2013

4. Kръстъо Манчев, История на балканските народи 1918-1945, Парадигма, 2008

5. Марија Тодорова, Замислувајќи го Балканот, Магор, 2001

6. Momir Stojković, Balkanski ugovorni odnosi tom II (1919–1945), 1996