И302З/18: Историја на Балканот, VI–XII век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаIII3+26

Наставник: д–р Тони Филипоски

Цели на предметната програма:

Студентите да се стекнат со знаења за историјата на Балканот во раниот среден век. Да се разберат политичките, социјално-економските и културните процеси во историјата на одделните балкански земји/држави од доаѓањето на Словените до крајот на XII век.

Содржина на предметната програма:

Извори и историографија. Старите Словени и нивното населување на Балканот. Словенците од VI до IX век. Хрватските земји до XII век. Бугарската држава до 971 г. Српските земји до крајот на XII век. Босна до крајот на XII век. Албанија до крајот на XII век. Културата на балканските земји до крајот на XII век.

Литература:

1. М. Кос, Историја Словенаца до XV века, Београд, 1960

2. Историја српског народа I, Београд, 1981

3. H. Gračanin, Kratka povjest Hrvatske za mlade. Knj. I (od starog vjeka do kraja 18. stoljeća), Zagreb, 2006

4. И. Божилов – В. Гюзелев, История на средновековна България VII-XIV век, т. I, София 1999.

5. Џ. В. А. Фајн Јуниор, Балканот во раниот среден век (критички историски преглед од VI до доцниот XII век), Скопје, 2015.

6. Историја Црне Горе, II, т. 1, Титоград, 1970

7. Зборник „Илири и Албанци”, Београд, 1988

8. Х. Матанов, Средновековните Балкани. Исторически очерци, Парадигма София, 2005