И205И/18: Историја на римската империја

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ИсторијаII2+16

Наставник: д-р Стефан Пановски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за Римската империја и нејзиното ширење со нагласка на римските провинци на Балканот.

Содржина на предметната програма:

Кус приказ на создавањето на римската Империја. Историја на империјата, династии, владетели и борби за престолот. Премин од принципат во доминат. Тетрархија. Организација и управување со римските провинции, во прв ред со балканските.

Литература:

1. М. Мирковић, Римска држава у доба Принципата и домината, Досије, Београд, 2002

2. Б. Канлиф, Римско царство, народи и цивилизације, Вук Караџић, Београд, 1980

3. M. Ростовцев, Историја старог света, Фамилет, Београд, 2004

4. Н. Машкин, Историја на стариот Рим, Зумпрес, 1995