Ф702З/18: Историја на етиката

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаVII4+26

Наставник: д-р Дејан Донев

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со најзначајните идеи од историјата на етиката.

Содржина на предметната програма:

Западна етика, античка, средновековна (краток преглед и на еврејската етика како основа на христијанската етика), ренесансна, нововековна, современа. Источна етика: староегипетска, староперсиска, индиска, кинеска, јапонска, ислам.

Литература:

1. Темков, Кирил, Етичари (збирка текстови).

2. Ðuric, Miloš, Istorija helenske etike, 1976.

3. Pavičević, Vuko, Osnovi etike, 1974.

4. Мекинтаир, Алесендер, Кратка историја на етиката, 2004.