д-р Дејан Донев

Редовен професор

Проф. д-р Дејан Донев е роден 1976 во Неготино. Дипломира (2001) на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за филозофија, а магистрира на истиот институт во 2005 година. Во јуни 2008 ја одбранил дисертацијата на тема „Етичките вредности во менаџерството“ на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје и се стекнал со научниот степен доктор на науки од научната област филозофија. Во 2009 година е избран за доцент, додека во 2014 за вонреден професор. Во 2017 е вработен на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје, а од јули 2019 година избран за редовен професор при Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје во областа етика.

Добитник е на наградата „8-ми ноември“ за 2013 година на Советот на општина Неготино, за постигнати резултати во науката.

Посетувал курсеви и семинари и се здобил со сертификати од Центарот за менаџмент едукација „Мотива“ за завршениот курс „Комуникациски вештини, протоколи и разлики на работното место“; Nansen dialogue network за завршено Виртуелно училиште за Дијалог и мирно разрешување на конфликти – IV генерација; Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) во партнерство со University of Belgrade School of Medicine (Serbia) за завршена обука „Research Ethics Education“; Македонскиот институт за медиуми на обуката за обучувачи од областа на медиумската и информациската писменост.

Остварил студиски престои на универзитети во Србија, Хрватска, Романија, Полска, Грција, Германија и Бугарија.

Раководител е на Центарот за интегративна биоетика при Филозофскиот факултет во Скопје, Катедра на УНЕСКО за биоетика.

Го зборува англискиот, српскиот, хрватскиот и бугарскиот јазик а има основни познавања од францускиот јазик;

Бил секретар на невладината организација „Центар за етика“ – Скопје од 2004-2008 год., како и Претседател на невладината организација „Центар за интегративна биоетика“ – Куманово од 2009-2014 год.;

Член е на „Регионалната координациска група за биоетичка едукација“ (БиХ, Хрватска, Македонија, Словенија, Србија) од 2011 година; на Хрватското биоетичко друштво од 2018 година; на меѓународниот соработнички круг при Scientific Center for exellence for integrative bioethics од Загреб, Хрватска, од 2015 година; на International Policy Forum, UNESCO Chair in Bioethics (Haifa), под водство на Interdisciplinary Center for Bioethics at Yale University, од 2019 година; на Македонското философско друштво од 2011 година; на Извршен одбор при Македонското философско друштво од 2017 година; на Српското биоетичко друштво од 2010 година; на Хрватското философско друштво од 2006 година; на Балканската Асоцијација на научни новинари BASJ од 2013 година; на South East Europe Media Organisation (SEEMO) од 2010 година; на International Media Center (IMC) од 2012 година; на South East and Central Europe PR Organisation (SECEPRO) од 2012 година; на ЗНМ од 2013 година; координатор на Комисијата за етика и биоетика при Македонското философско друштво – Скопје од 2018 година;

Член е на Комисијата за односи со јавноста при Филозофскиот факултет во Скопје од 2017 година; на Комисијата за настава при Филозофскиот факултет во Скопје, од 2017 година; на редакцискиот одбор на Годишниот зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, од 2020 година.

Истражувачки интереси: етика, биоетика, еколошка етика, медиумска етика, менаџерска етика, историја на етиката, етичко образование, биополитика.

Проф. д-р Дејан Донев изведува настава по следниве предмети на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [ФИ1013/18] Методологија на научноистражувачката работа (заедно со проф. д–р Ана Димишковска)

 • 2

  [ФИ1093/18] Применета етика

 • 3

  [ФИ221И/18] Биоетика

 • 4

  [ФЗФ225И/18] Етика на научните истражување

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ФЗФ2] Научно-истражувачка етика

 • 2

  [ФЗФ2] Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на хуманистичките науки

 • 3

  [ФИФ20] Современите проблеми во биоетиката

 • 4

  [ФИФ21] БиополитикаБиблиографија

„Towards a Framework for Research Ethics Education for Physicians in Serbia”, списание „Science and Engineering Ethics“, Springer Nature B.V. Netherlands, Vol. 25, No.5, 2019, p.p 1-18, ISSN: 1353-3452 (Print), 1471-5546 (Online), https://doi.org/10.1007/s11948-019-00136-w. (коавтор)

„Местото и улогата на  Св. Кирил и Св. Методиј во словенското разбирање и прифаќање на христијанските етички вредности“ – Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, Книга 72, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2019, стр. 13-28;

„Биоетички перспективи на сурогат мајчинството“ – зборник од Втората меѓународна интердисциплинарна конференција „Биоетиката – Знак на новото доба“, приредувач: Дејан Донев, Центар за интегративна биоетика, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, стр. 17-28, Скопје, 2019;

„Јаровите есеи за биоетиката“, „Филозофска трибина“, 42, бр. 25, 2019, стр. 209-211, (приказ);

Никогаш повеќе како биоетички повик за опстанок на човештвото“, „Филозофска трибина“, 42, бр. 25, 2019, стр. 205-207, (приказ);

“A Comparative Study of Philosophical Courses Syllaby in Macedonian and Croatian High Schools”, меѓународно списание за образование, истражување и обука IJERT, Vol. 5, Iss. 1, 2019, (коавтор);

„Предметни програми по филозофскиот корпус предмети (филозофија, логика, етика и естетика) во средното образование во Р.Македонија“, Филозофска трибина, 42, бр.25, 2019, стр. 163-186, (коавтор);

коавтор на студијата „Философијата во образованието“, Филозофски факултет, Скопје, 2019;

„Ecocentrism or Attempt of Leaving Antropocentricity“ – зборник „Bioethics in the New Age of Science“, приредувачи: O. Kelemen & Gergely Tari (eds.), Trivent Publishing, Budapest, Hungary, 2019, pp.176-186;

Автор на универзитетскиот учебник „Прирачник за етика“, наменет за студентите на додипломски студии при Филозофскиот факултет во Скопје, УКИМ, 2019;

„До веродостојност на медиумите преку развиен етос на публиката и нејзината медиумска писменост“ – Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје, „40 години од основањето на студиите по  новинарство“,Том 57, приредувач: проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2018, стр. 223-233;

„(Bio)ethical Education for Young People in Macedonia“ – зборник „Ethics of Emerging Biotechnologies – From Educating the Young to Engineering Posthumans“, приредувачи: Maria Sinaci & Stefan Lorenz Sorgner, Trivent Publishing, Budapest, Hungary, 2018, pp.135-144 (http://trivent-publishing.eu/ethics_ of_emerging_biotechnologies.html);

„(Ne)transparentnost finansiranja medija iz javnih finansija – Makedonski slučaj 2008-2015“ – зборник „Verodostojnost medija i odnos finansiranja i sadržaja“, приредувачи: Ana Milojević & Rade Veljanovski, Fakultet političkih nauka Beogradskog univerziteta & Čigoja štampa, Beograd, 2018, str.82-90;

„12 тези за разбирање на Свети Климентовата етика“ – Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, Книга 71, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2018, стр. 35-43;

„Културната разноликост во толкувањето на биоетиката на Фриц Јар“ – „Филозофска трибина“, 41, бр. 24, 2018, стр. 197-199, (приказ);

Автор на универзитетскиот учебник „Вовед во етиката“, наменет за студентите на додипломски студии при Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје, УКИМ, 2018;

„Mnogodimenzionalnost određenja pyr-a i dike“ – списание за религиски науки Kom, бр. 3, vol. VI, 2017, Центар за религиски науки Kom, Белград, 2017, стр. 97-115, (коавтор);

„The Four pillars of Ecological Economy“ – меѓународно научно списание „Studia Universitatis Babes-Bolyai Bioethica“, Volume 62 (LXII), No 1-2, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, December 2017, pp.35-42;

„Terminological Issues in Determining the Media Ethics“ – Synthesis Philosophica, Vol. 63, No.1, August 2017, pp. 155-165, Zagreb;

„Борбата за медиумите за подобро утре не смее да запре“, зборник на новинарски лекции „Професионално и одговорно новинарство“, приредувачи: Бардил Јашари и други, Метаморфозис, Скопје, 2017, стр. 446-450;

„Bioethics and addiction: The problem of alcoholism and bioethics“ – зборник „Alcoholism and other addictions – Multidisciplinary Perspectives“, приредувачи: Nicoleta Neamtu & Claudiu Stefani, Accent, Cluj-Napoca, 2017, 140-150; (коавтор)

Автор на универзитетскиот учебник „Водство и етика“, наменет за студентите на додипломски студии при „Еуро Колеџ“ – Факултет за бизнис администрација во Куманово, 2017;

Автор на анализата „Преглед на искуства и практики од меѓународните совети за етика во медиумите“, СЕММ, Скопје, Март, 2017;

„Kaliklova pleoneksija“ – списание за религиски науки Kom, 2016, br. 1, vol. V, 2016, Центар за религиски науки Kom, Белград, 2016, стр. 105–122, (коавтор);

„Etičke dileme u novim medijima“ – меѓународно научно списание за медиуми, комуникации, новинарство и односи со јавноста, „Mediji i komunikacije“, God. 3, Br. 5, Јуни 2016, Akademija društvenih nauka, Bijelo Polje, Crna Gora, стр. 115-125,  (коавтор);

„The Necessity of the New Rise of the Eco-Ethics“ – меѓународно научно списание „Studia Universitatis Babeş-Bolyai Bioethica“,Volume 61 (LXI), No. 1-2, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, December 2016, pp. 63-71;

Автор на прирачникот „Темелните професионални начела во новинарската професија“, Совет за етика во медиумите на Р.Македонија, Скопје, 2016;

Автор на прирачникот „Саморегулацијата и македонското новинарство“, Совет за етика во медиумите на Р.Македонија, Скопје, 2016;

„Upotreba jezika etničkih zajednica u MRTV-u“ – меѓународно научно списание за медиуми, комуникации, новинарство и односи со јавноста, „Mediji i komunikacije“, God. 2, Br. 3, Јуни 2015, Akademija društvenih nauka, Bijelo Polje, Crna Gora, стр. 163-176, (коавтор);

„Evropska istraživačka praksa: Etički kodeks „Respect“ – списание за философија ARHE, год. XII, бр. 24, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2015, str. 181-201;

„Слободата на говорот, медиумското изразување и правните норми“ – Политичка мисла, бр. 49, март 2015, Скопје, стр. 39-46;

„Ethical Approaches in Research Practice“ – меѓународно научно списание „Studia Universitatis Babeş-Bolyai  Bioethica“, Volume 60 (LX), No. 2, December, 2015, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, pp. 63-73;

„Kultura makedonskih štampanih medija u odnosu na LGBT populaciju“ – зборник  „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu 2“, приредувачи: Dubravka Valić Nedeljković & Nikola Knežević & Dinko Gruhonjić, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu & Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, 2015, str. 99-113;

„Nužnost primene samoregulacije za opstanak novinarske profesije“ – зборник „Kultura i etika u medijima 2014.“, приредувач: Dijana Subotički Miletić, Banatski kulturni centar – Novo Miloševo, Kikinda, 2015, str. 35-44;

„Современата етика и прашањето на мирот“ – зборник од меѓународната конференција по повод „65 години од основањето Институтот за национална историја“, приредувач: проф. д-р Драги Ѓоргиев, Институт за национална историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2015, стр. 591-600;

„Enlightenment of St.’s Cyril and Methodius as cultural and ethical task“ – зборник „The Legacy of the Apostles of Slavs in the 21st Century: National and European Perspectives“, приредувачи: Thede Kahl & Aleksandra Salamurović, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015, pp. 213-223;

„GMO – Vrsta užasa ili odgovor na glad u svetu!?“ – зборник на трудови од Четвртиот меѓународен биоетички симпозиум во Босна и Херцеговина 2014 „Integrativna bioetika i prirodno nasleđe“, приредувачи: Dalibor Ballian & Emira Hukić, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2015, str. 167-173;

„Postmoderna kriza novinarstva i povratak etičkog subjekta u njemu“ – меѓународно научно списание за медиуми, комуникации, новинарство и односи со јавноста, „Mediji i komunikacije“, God. 1, Br. 1, Јуни 2014, Akademija društvenih nauka, Bijelo Polje, Crna Gora, стр. 169-180, (коавтор);

„Mjesto i značaj javnosti u analizi izvještavanja medija o EU“ – меѓународно научно стручно списание за философија на медиумите, In Medias Res, Vol. 3, Br. 4, 2014, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja – Zagreb, Sveučilište Sjever Sekcija za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva – Zagreb, Udruženje građana „Mladi grašak“ za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja – Beograd, Zagreb, стр. 592-601;

„Korijeni bioetičke misli u Makedoniji“ – списание за филозофија, религија, наука и општествена пракса „Znakovi vremena“, br. 63, proljeće 2014, Sarajevo, str. 53-65;

„Govor mržnje u medijima u funkciji degradiranja koncepta etičkog odgovornog novinarstva“ – зборник  „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“, приредувач: Dubravka Valić Nedeljković & Srđan Sremac & Nikola Knežević & Dinko Gruhonjić, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu & Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, 2014, str. 129-140;

„Постмодерниот свет и потребата од моралност во политичкото лидерство“ – Политичка мисла, бр. 45, март 2014, Скопје, стр. 37-42;

„Bioethical Aspects of the Question of “Good” Death (Euthanasia) in Contemporary World“ – зборник  „Dying and Death in 18th-21st Century Europe: Volume 2“, приредувачи: Marius Rotar, Adriana Teodorescu and Corina Rotar, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, 2014, pp. 424-456;

„The bioethical contents in ethical lessons for children“ – Proceedings of the „2nd  Southeast European Bioethics Forum, Mali Losinj“, приредувачи: Walter Schweidler & Kurt Walter Zeidler (Hrsg.), Academia Verlag, Sankt Augustin, 2014, pp. 241-244;

 „Ethics Of (Paliative) Care And The Question Of Euthanasia“ – зборник „Health, Culture and the Human Body: Epidemiology, Ethics and History of Medicine, Perspectives from Turkey and Central Europe“, приредувачи: Ilhan Ilkilic, Hakan Ertin, Rainer Broomer and Hajo Zeeb, Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of History of Medicine and Ethics, 2014, pp. 603-617; (коавтор)

„Феноменот и значењето на менаџерството“ – Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје, „Во чест на Кики Мангова Поњавиќ“, Том 50, приредувач: проф. д-р Весна Пендовска, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2014, стр. 519-532;

„Pitanje univerzalne odgovornosti i religijskog morala kao mogući faktori mira“ – зборник „Religija, odgovornost i tranziciona pravda“, приредувач: Nikola Knežević & Blagoje Pantelić & Srđan Sremac, Centar za istraživanje religije, politike i društva & Hrišćanski kulturni centar Dr. Radovan Bigović, Novi Sad – Beograd, 2014, str. 45-57;

„The concept of Universal ethics as a new general moral reality and the basis for a people’s culture“ – зборник „VII. Susret kultura – povodom obeležavanja 60 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta“, приредувачи: prof. d-r Ivana Živančević & prof. d-r Nebojša Majstorović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2014, str. 89-97;

Автор на универзитетскиот учебник „Философија на менаџерството“ за студентите на додипломските студии на Институтот за философија на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.-те Кирил и Методиј“ во Скопје, УКИМ, Скопје, 2014;

„Македонско спиновање Бориса“ – списание за теорија и социологија на културата и културната политика Kultura, бр.139, Белград, 2013, стр. 233-244;

„Pre-Socratic Understanding of Justice“ – Филозофија,12, Nо. 35, December 2013, pp. 115-117, (приказ);

„Etički aspekti suvremenog modela odnosa liječnik-bolesnik“ – JAHR, No. 7, 1/2013, Rijeka, pp. 503-512;

„Analiza medijske koncentracije i scene u Republici Makedoniji“ – меѓународно регионално научно стручно списание „Medijska kultura“, бр.4, 2013, NVO Civilni Forum, Nikšić, стр. 63-78;

Новата етичка аксиологија во политиката“ – зборник „18 години од основањето на политички студии“, приредувач: доц. д-р Ненад Марковиќ, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2013, стр. 99-108;

„The Europеаn Construct, its Ethical Values and the Media Reality“ – зборник  „Medijska istraživanja – Zbornik radova IV: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 2“, приредувач: prof. d-r Dubravka Valić Nedeljković & doc. d-r Vladimir Barović, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2013, str. 223-233;

„Идејата и потребитоста од етика на грижата како етика на одговорноста“ – Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје „Во чест на Љиљана Спировиќ-Трпеновска“, Том 49, приредувач: проф. д-р Дејан Мицковиќ, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2013, стр. 661-666;

„Religijom preko dijaloga do međunacionalnog pomirenja i tranzicione pravde“ – зборник „Uloga religije u pomirenju i tranzicionoj pravdi na prostoru Zapadnog Balkana“, приредувач: Nikola Knežević & Zlatiborka Popov Momčilović, Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, 2013, str. 79-88;

„Mesto i uloga javnosti u procesu medijskog izveštavanja o evropeizaciji i potreba njenog medijskog opismenjavanja“ – зборник „Medijska istraživanja – Zbornik radova V: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 3“, приредувач: prof. dr. Dubravka Valić Nedeljković & doc. dr. Dejan Pralica, Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2013, str. 61-69;

„The changing of bioethical conscience – Precondition for permanent global peace and sustainable development“ – зборник „Acta Archaeologica Pultuskiensia Vol. IV“, приредувачи: Joanna Popielska-Grzybowska & Jadwiga Iwaszczuk, Pułtusk Academy of Humanities, Department of Archaeology and Anthropology, Pultusk, Poland, 2013, pp. 75-79;

„Република Македонија во процесот на придружување кон Европската Унија“ –  зборник „Evropa, ovde i tamo – Analiza diskursa o evropeizaciju u medijima Zapadnog Balkana“, приредувачи: Дубравка Валиќ Недељковиќ и Јелена Клеут, Отсек за медиумски студии, Филозофски факултет, Универзитет во Нови Сад, Нови Сад, 2013, стр.19-24; (коавтор)

„Приказ на медиумската сцена во Република Македонија“ – зборник „Evropa, ovde i tamo – Analiza diskursa o evropeizaciju u medijima Zapadnog Balkana“, приредувачи: Дубравка Валиќ Недељковиќ и Јелена Клеут, Отсек за медиумски студии, Филозофски факултет, Универзитет во Нови Сад, Нови Сад, 2013, стр. 45-53; (коавтор)

„Известување за европеизацијата во Република Македонија“ – зборник „Evropa, ovde i tamo – Analiza diskursa o evropeizaciju u medijima Zapadnog Balkana“, приредувачи: Дубравка Валиќ Недељковиќ и Јелена Клеут, Отсек за медиумски студии, Филозофски факултет, Универзитет во Нови Сад, Нови Сад,  2013, стр. 105-115; (коавтор)

„Појавата и развојот на биоетичката мисла во Македонија“ –  зборник „Актуелните биоетички предизвици во Македонија“, Ars Lamina, Скопје, 2013, стр. 11-22;

„Биоетичките аспекти во дебатата за евтаназијата“ – зборник „Актуелните биоетички предизвици во Македонија“, Ars Lamina, Скопје, 2013, стр. 221-250;

„Neophodnost povezivanja bioetike sa novinarstvom“ – списание за философија ARHE, год. IX, бр. 18, Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2012, str. 107-117;

„Is the ethics of economies adapted or not to the imperative of bioethics“- HUMAN – Research in Rehabilitation – Journal for interdisciplinary studies, LEARN & TEACH Institute for Human Rehabilitation, Vol. 2, Issue 2, September 2012, Tuzla, pp. 69-73;

„Биоетиката и новинарството – Прилог кон биоетичката едукација на новинарите“ – зборник од Првата меѓународна интердисциплинарна конференција „Биоетиката – Знак на новото доба: Биоетиката, медиумите, правото и медицината“, приредувач: Дејан Донев, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2012, стр. 77-89;

„Raskorak makedonskog obrazovnog sustava i svjetskih obrazovnih tendencija s obzirom na (bio)etičku edukaciju“ – JAHR, No. 5, 4-5/2012, Rijeka, pp. 29-36;

„Necessity of changing the wrong understanding of bioethics in today’s biopolitical reality – Or: Are the Balkans already infected with Sicko Virus?“ – Proceedings of the „6th Southeast Bioethics Forum, Belgrade: Bioethik – Medizin – Politik“, приредувач: Walter Schweidler (Hrsg.), Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012, pp. 127-132.

„Ethical dimensions of (journalistic) representations and reporting of The other“ – зборник  „Digitalne medijske tehnologije i društveno – obrazovne promene: Medijska istraživanja – Zbornik radova III“, приредувач: Odsek za medijske studije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2012, str. 279-290;

„The term of life and the term of death as a two fundamental bioethical and thantological values“, приредувач: Marius Rotar & Corina Rotar & Adriana Teodorescu, University „1 Decembrie 1918“ of Alba Julia, Institute for history, Alba Julia, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 2012, pp. 449-459;

„Етиката на менаџерството како етика на одлучувањето, раководењето и управувањето“ – зборник „Во чест на Бранко Зеленков“, приредувач: Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје, 2012, стр. 341-353;

„The occurrence of sprouts of bioethical consciousness in Macedonia“ – зборник „AMV, Law, Public Health Care System and Society, Volume 8 – Macedonia: Social Policy, Legislation, Biomedicine and Ethics of Organ Transplantation, Fertilization and Assisted Reproduction Medicine“, приредувач: Jansen, Brigitte E. S. (ed.),  Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2012, pp. 233-249;

„Za Homo superiora i za jednu etiku ljudskog poboljšanja“ – зборник на трудови од Третиот меѓународен биоетички симпозиум во Босна и Херцеговина 2012 „Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije“, приредувач: Velimir Valjan, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012, str. 71-92;

„Медиумската етика и слободата на изразување – Македонскиот медиумски простор“ – Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје по повод „35 години од основањето на студиите по новинарство на Правниот факултет“, Том 44-46, приредувач: Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2012, стр. 267-275;

„Smanjenje profesionalnih medijskih standarda i etike kao intencionalniprodukt makedonskih medija i medijsko-edukacijskog prostora“, приредувач: Lejla Turčilo & Belma Buljubašić, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Institut za društvena istraživanja, Sarajevo, 2012, str. 264-277;

„NODO kao samodovoljna alatka medijske etike“ – меѓународно регионално научно стручно списание „Medijska kultura“, бр.2, 2011, NVO Civilni Forum, Nikšić, стр. 107-117;

„Bioethics – The sign of a new era: Bioethics, Media, Law and Medicine“ – Synthesis Philosophica, Vol. 52, No. 1, 2011, Zagreb, pp. 431-434, (приказ);

„Jedinice biznisa i eko-etički standardi“ – зборник „Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, 26 – 28 maj 2011, Zaječar, Srbija“, Издавач: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Odsek za menadžment, Bor, 2011, str. 136-141;

„Болоњскиот образовен концепт и земјите во транзиција“ – Политичка мисла, бр. 33, март 2011, Скопје, стр. 85-90;

„Moral values in sport as a necessary part in the concept of ethical education“ – JAHR, No.3, 5/2011, Rijeka, pp. 153-158;

„Integrativnošću (bio)etike do nove ekonomije“ – списание за филозофија, религија, наука и општествена пракса „Znakovi vremena“, br. 52/53, Vol. 14, ljeto-jesen 2011, Sarajevo, str. 107-120;

„Ethical dilemmas in social media“ – зборник „Media Discourse Of Poverty And Social Exclusion“, приредувач: prof. d-r Dubravka Valić Nedeljković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2011, str. 217-228;

„Еко-етичките проблеми како круцијален дел на биоетичките дилеми“ – Философија, бр. 31, јуни 2011, Скопје, стр. 57-67;

Автор на универзитетскиот учебник „Етика во новинарството“ за студентите на додипломските студии на Институтот за новинарство, медиуми и комуникации на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св.-те Кирил и Методиј“ во Скопје, УКИМ, Скопје, 2011;

„The development of bioethical consciousness in Macedonia: The absence of legislative dismissals and its consequences“ – JAHR, No. 1, 5/2010, Rijeka, pp. 113-122;

„ЗA правото и ЗА етиката !“- Политичка мисла, бр.32, декември 2010, Скопје, стр. 133-137;

„Општество на знаење или како Болоња ја (из)брка етиката“ – Философија, бр. 28, мај 2010, Скопје, стр. 93-98;

„Građanska kultura i aktivizam – Uloga NGO“ – зборник „Čovjek i kultura“, приредувачи: Nikola Skledar & Ivana Zagorac, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2010, str. 423-428;

„Dževad Hodžić – Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu“ – Filozofska istraživanja, бр, 113, 1/2009, Загреб, стр. 235-237, (приказ);

„Односот меѓу новата етика на економијата и глобалната економија“ – Политичка мисла, бр.28, декември 2009, Скопје, стр. 67-74;

„Etika sv. Klimenta Ohridskoga – Obrazovanjem do razumijevanja svijeta kao manifestacije Boga“ – зборник „Filozofija Mediterana“, приредувач: Mislav Kukoč, Филозофски факултет Сплит при Универзитетот во Сплит и Хрватско филозофско друштво, стр. 389-402, Загреб, 2009;

„Јазикот на философијата како средство за оетичување на говорниците-корисниците на македонскиот јазик“ – Философија, бр. 27, ноември 2009, Скопје, стр. 31-35;

„Изборите како етичка самопроверка за степенот на демократизација на едно општество“ – Политичка мисла, бр.25, март 2009, Скопје, стр. 93-96;

„Pedeset godina neuvjetovanja mišljenja“ – Filozofska istraživanja, бр. 111, 3/2008, Загреб, стр. 539-545;

„Проблемот на вреднувањето во македонскиот политички плурализам или за проблемот на политичкиот плурализам и неговото аксиолошко вреднување“ – Политичка мисла, бр. 24, декември 2008, Скопје, стр. 81-86;

„Религиозната слобода како sine qua none за демократско граѓанско општество“ – Политичка мисла, бр. 21, март 2008, Скопје, стр. 25-30;

„Разлози и последице угрожености социјалног живота услед помањкања реалног етичког живота“- зборник „Етичка димензија образовања“, приредувач: Универзитетот од Крагуевац – Педагошки факултет од Јагодина, Посебни изданија, Научни собири, книга 4, стр. 235-240, 2008;

„Čekajući Godota čitanja“ – Metodički ogledi, No.27, Vol. 15, 2008, Zagreb, str. 31-45, (коавтор);

„Tonči Matulić – Vodič kroz bioetiku“ – Filozofska istraživanja, бр. 110, 2/2008, Загреб, стр. 456-458, (приказ);

„Темелните етички вредности како инспирација и мотив за конкретните активности во невладините организации“ – Граѓански свет, бр. 78, јануари 2008, Скопје, стр. 20;

„Tibor Machan – The Morality of Business: A profession for human healthcare“ – Synthesis Philosophica, Vol. 45, No. 1, 2008, Zagreb, pp. 191-193, (приказ);

Автор на книгата „Невладиниот сектор како етички коректив на општеството: За механизмите на етичко дејствување на невладините организации“, МЦМС, Скопје, 2008;

ко-Автор на прирачникот „Кон транспарентна општина“ на ЗЕЛС, Скопје, 2008;

„Етиката на дејствувањето во и на невладините организации“ – Граѓански свет, бр. 77, декември 2007, Скопје, стр. 20;

„Невладините организации како одговор и коректив на директивноста на системите“ – Философија, бр. 23, септември 2007, Скопје, стр. 111-118;

„Vandana Shiva – Biopiratstvo: Krađa prirode i znanja“ – Filozofska istraživanja, бр. 108, 4/2007, Загреб, стр. 990-992, (приказ);

„Новите морални вредности во современите политички процеси“ – Политичка мисла, бр. 15, септември 2006, Скопје, стр. 9-14;

„Етички размисли за изборниот фер-плеј и НВО-концептот како гласот на народот“ – Политичка мисла, бр. 14, јуни 2006, Скопје, стр. 75-80;

„Деловните заедници и еко-етичките стандарди“ – Философија, бр. 19, септември 2006, Скопје, стр. 125-130;

„Етичките вредности во политиката“ – Философија, бр. 17, март 2006, Скопје, стр. 121-130;

„Новите политички вредности“ – публикација „Конзервативни вредности, интернационални односи и дипломатија“, април 2006, Скопје, стр. 6-8;

„Основни етички вредности во дејствувањето на граѓанските организации“ – Граѓански свет, бр. 51, јули-август 2005, Скопје, стр. 19;

„Еколошка етика – доблест или борба за опстанок“ – Философија, бр. 14, јуни 2005, Скопје, стр. 101-108;

„Етичките проблеми на современото општество и начинот на досегање на неговата безбедност“ – Политичка мисла, бр. 12, декември 2005, Скопје, стр. 85-89;