У3033/18: Музеологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностIII4+26

Наставник: д–р Никос Чаусидис

Цели на предметната програма:

Запознавање со базичните поими, методи и елементите на музеологијата. Музеи во Македонија и светот. Оспособување со примарните концепти за подготовка на изложба.

Содржина на предметната програма:

Културна и историска база на музејот. Музеологија, музејски предмет, музеалност, споменик на културата. Музејот како установа: функционални одделенија и служби, документација, музејска заштита, музејска комуникација, поделба на музеите. Музејска изложба: комуникација, принципи, музеографски помагала. Метафизички аспекти на музејот.

Литература:

1. Н. Чаусидис, Музеологија, Скопје. Филозофски факултет, 2012

2. I. Maroјević, Uvod u Muzeologiju, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993

3. Ѓ. Миљковиќ, Прилог кон историјата на музејското дело на територијата на Социјалистичка Република Македонија, Скопје: Музеи на Македонијa, 1982

4. A. Gob, N. Druge, Muzeologija. Istorija, razvoj i savremeni izazovi, Beograd: Narodni Muzej; Clio, 2009

5. П. Вук-Павловиќ, Творештвото и музејската естетика, Скопје: Мета форум, 1994

6. Група автори, Нова музејска теорија и пракса, Скопје: Нампрес, 2009