д–р Никос Чаусидис

Редовен професор

Проф. д-р Никос Чаусидис е роден 1959година во Ташкент, поранешен Советски Сојуз. Дипломирал (1984), магистрирал (1992) и докторирал (2002) на Филозофскиот факултет (Институтот за историја на уметноста и археологија) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Од 1986 година работи на овој институт, најпрво како помлад асистент, а подоцна и како асистент и професор. Во доцент е избран во 2002 г. во вонреден професор во 2007 а во редовен професот во 2012 г

Истражувачки интереси: семиотички истражувања во археологијата и музеологијата; транспозиција на симболот, митот и религијата во визуелните и ликовните медиуми, особено во рамки на предисториските, античките и на средновековните пагански култури кај балканските и словенските популации.

Проф. д-р Никос Чаусидис изведува настава и вежби по следните предмети на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [А206/18] Теорија на археологијата

 • 2

  [А1033/18] Семиотика на археолошките наоди

 • 3

  [А217И/18] Средновековни пагански религии

 • 4

  [У1223/18] Ликовна и визуелна семиотика

 • 5

  [У1233/18] Симболот и митот во визуелните медиуми

 • 6

  [У227И/18] Архетипски аспекти на христијанската симболика

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ИУА27] Религиско-митолошки проучувања во археологијата

 • 2

  [ИУА28] Семиотички проучувања на ликовното и визуелнотоБиблиографија

N. Chausidis, Does the hoard from Velestino in Thessaly belong to the Pagan-Slavic or Christian-Byzantine culture? Discussion on the occasion of the book by F. Curta and B. S. Szmoniewski,The Velestino Hoard. Casting Light on the Byzantine ‘Dark Ages’(palgrave macmillan, 2019. pp. 237), Патримониум.МК, 17, Skopje, 2019, 364 – 388.

Н. Чаусидис, Хибридниот лик „Мајка-Куќа“ на неолитските антропоморфни модели на куќи од Македонија // Љ. Фиданоски (уред.), Скопје пред 8 милениуми. 3. Меѓу божествата и луѓето од Церје – Говрлево. Скопје: Музеј на град Скопје, 2019, 103 – 135. = N. Čausidis, The hybrid figure “Mother – House” of Neolithic anthropomorphic house models of Macedonia // Lj. Fidanoski, (ed.), Skopje before 8 millenia. 3. Among deities and men from Cerje – Govrlevo. Skopje: Museum of the City of Skopje, 2019, 103 – 135.

Н. Чаусидис, Г. Наумов, Антропоморфни модели на куќи од Церје – Говрлево // Љ. Фиданоски (уред.), Скопје пред 8 милениуми. 3. Меѓу божествата и луѓето од Церје – Говрлево. Скопје: Музеј на град Скопје, 2019, 29 – 102. = N. Čausidis, G. Naumov, Anthropomorphic house models from Cerje – Govrlevo // Lj. Fidanoski, (ed.), Skopje before 8 millenia. 3. Among deities and men from Cerje – Govrlevo. Skopje: Museum of the City of Skopje, 2019, 29 – 102.

Н. Чаусидис, Симболичното значење на негроидните ликовиод археолошките наоди во Северна Македонија // Г. Наумов, Н. Чаусидис (уред.), Африка во Македонија. Скопје: Музеј на Македонија, 2019, 16 – 21. = N. Chausidis, The Symbolic Meaning of Negroid Figures on Archaeological Finds from North Macedonia // G. Naumov, N. Čausidis (eds.), Africa in Macedonia. Skopje: Museum of Macedonia, 2019, 104 – 109.

N. Chausidis, Threshing floor as a symbolic paradigm of the ancient observatories // D. Gjeorgijevski (ed.), “Kokino – Giving Gifts to God: Evidence of Votive Offerings in the Sanctuaries, Temples and Churches”. Kumanovo: National Institution Museum of Kumanovo, 2018, 39-48.

N. Czausidis, Nos św. Tryfona – semiotyka i analiza porównawcza // M. Walczak-Mikołajczakowa, A. W. Mikołajczak (eds.) Święty Tryfon w kulturze europejskiej. Poznań: Pracownia Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, 87-155. Summary: N. Chausidis, St. Tryphon’s nose – a semiotic and comparative analysis

N. Chausidis, ‘River People’ of the Northern Black Sea and Macedonia // P. Shydlovskyi (ed.), Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe. Collection of scientific works. Vita Antiqua, №10. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, 2018, 176-191.

Н. Чаусидис, „Свештеничка од Марвинци“ или „впрегната сопруга“? За семиотиката на железнодобните псалии од кругот на „македонските бронзи“, Poznańskie Studia Slawistyczne 13. Poznań, 2017, 337-357.

Н. Чаусидис, Намената на објектите од лепеж лоцирани покрај печките во неолитските куќи од Република Македонија // Љ. Фиданоски, Г. Наумов (уред.), Неолитот во Македонија: чекор напред во проучувањето на првите земјоделски општества. Скопје: Центар за истражување на предисторијата, 2017, 57 – 108. = The Purpose of Daub Objects Placed Near the Ovens in the Neolithic Houses in the Republic of Macedonia // Lj. Fidanoski, G. Naumov (eds.), Neolithic in Macedonia: a step forward in the study of the first farming societies. Skopje: Center for prehistoric research, 2017, 57 – 108.

Н. Чаусидис, Куќата како симбол и знак // Љ. Фиданоски (уред.), Скопје пред 8 милениуми. 1: најстарите градители од Церје – Говрлево. Скопје: Музеј на град Скопје, 2017, 61 – 94. = N. Čausidis, The House as a Symbol and as a Sign // Lj. Fidanoski (ed), Skopje before 8 millenia -1: the earliest bulders from Cerje – Govrlevo. Skopje: Museum of the city of Skopje, 2017, 61 – 94

Н. Чаусидис, Македонските бронзи и религијата и митологијата на железнодобните заедници од Средниот Балкан (електронско издание). Скопје: Центар за истражување на предисторијата, 2017. – 1192. (Summary: N. Chausidis, Macedonian bronzes and the religion and mythology of Iron Age communities in the Central Balkans. Skopje: CPR – Center for prehistoric research, 2017).

Д. Пејчев, Н. Чаусидис, Реставрација или реконструкција – прашања и дилеми околу дистинкцијата на двата термини, ПАТРИМОНИУМ.МК 14, 2016, 347-356.

N. Chausidis, The Cosmogonic Iconography of the Luristan Standards (Космогоническая иконография луристанских штандартов), Seventh International Conference “The Actual Problems of History and Theory of Art”, (Saint Petersburg 10-15 october 2016), Saint Petersburg State University, Lomonosov Moscow State University and The State Hermitage Museum. St. Petersburg: St. Petersburg University Press, 2016, 281 – 282.

N. Chausidis, Were the Prehistoric House Models on Trestles Representation of Actual Pile Dwellings? // G. Naumov (ed.), NEENAWA Scientific Meeting ‘Prehistoric Wetlands and Lakes: bringing forward dendrochronology in archaeology’ (11-17.05.2016, Ohrid, Republic of Macedonia), Skopje: Center for Prehistoric research, 2016, 37 – 38.

Н. Чаусидис, Неолитските корени на „македонските бронзи“ и на други сихрони бронзени предметиод Средниот Балкан (Summary: N. Chausidis, Neolithic roots of “Macedonian bronzes” and other synchronous bronze objects from the Middle Balkans), Љ. Фиданоски, Г. Наумов (ред.), Неолитот во Македонија: нови сознанија и перспективи. Скопје: Центар за истражување на предисторијата, 2016, 203 – 229.

N. Čausidis, Macedonia – The history and culture // Guide Book Macedonia. Skopje: “Љубовта е Петтиот Елемент”, 2016, 15 – 19, 22 – 27, 163.

N. Chausidis, The Iconography, Symbolism and Religious Use of Iron Age Cluster Pendants as Part of the Group of “Macedonian Bronzes” // V. Dimitrova (ed.), International conference Settlements, Culture and Population Dynamics in Balkan Prehistory, International conference, Skopje, Macedonia: Center for scientific research and promotion of culture – HAEMUS, 2015, 44.

Н. Чаусидис, Хиерогамија и њене ликовне претставе у древним и архаичним културама // Традиционална естетска култура V: Ерос, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2015. (Summary: N. Čausidis, Pictorial representations of sacred marriage (hierogamy) in ancient and archaic cultures), 44 – 109.

Н. Чаусидис, Зооантропоморфный мифический персонаж с руками в виде животных // Н. В. Злыднева (ред.), Проблема гибрида в славаняских культурах, Москва: Инситут славяановедения РАН, 2013, 75 – 93.

Н. Чаусидис, Проектот Скопје 2014 – скици за едно наредно истражување (N. Chausidis, The Project Skopje 2014 – Sketches for Future Research). Скопје: Никос Чаусидис, 2013, – 110.

N. Chausidis, The Axis Mundi as a Mythological Base of Acrobatics Performed on a Pole – Diachronic Analyses, Histria antiqua, 22, Pula, 2013, (Rezime: N. Čausidis, Os svijeta kao mitološka baza akrobacija izvođenih na šipci – dijakronijske semiotičke analize), 321- 340.

Н. Чаусідіс, Передмова // К. Рахно, Свитопляска і Ренкавка, Академічна серія „Українські керамологічні студії“. Випуск 9, Полтава: ТОВ „Асмі“ 2013, 10 – 16.

Н. Чаусидис, Устата на кловнот и насмевката на Деметра – Баубо // В. Мартиновски, В. Томовска (прир.), Сите лица на смешното: од антиката до денес, Скопје: Друштво на класични филолози Антика; Друштво за компаративна книжевност на Македонија, 2013, 55 – 73.

N. Chausidis, The Funeral Stelae of “Kavadarci Group” in Macedonia: Manichaean Interpetations // N. Cambi, G. Koch (eds.) Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire, Split: Književni krug Split, 2013, (Sažetak: Nadgrobne stele tzv. Kavadarske skupine iz Makedonije: manihejsko tumačenje), 641 – 678.

Н. Чаусидис, Музеологија, Скопје: Филозофски факултет, 2012. (рецензиран ракопис за учебник во обем од 135 стр.; предавања придружени со илустративен материјал и визуелни PowerPoint презентации, снимени на DVD – диск) (in print)

N. Chausidis, Juggling and its Mythical Paradigms in the Pictorial Medium // К. Рабаджиев и др. (ред.) Изкуство & идеология, София: Университетско Издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 100 – 116.

Н. Чаусидис, Кольцо из Штробьенена – иконографический и семиотический анализ // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 3: Сб. Статей / Под ред. А. М. Воронцова, И. О. Гавритухина, Тула: Государственный музей-заповедник „Куликово Поле“, 2012, 527 – 551.

Н. Чаусидис, Бронзената статуета на „Дедал“ од Плаошник во Охрид – семиотички интерпретации, Patrimonium MK, 10, Скопје, 2012, 59 – 94. (Summary: N. Chausidis, The Bronze Statue of Daedalus From Plaošnik in Ohrid – Semiotic Interpretations)

N. Čausidis, The River in the Mythical and Religious Traditions of the Paeonians, Folia Archaeologica Balcanica, 2, Скопје, 2012, 263 – 282. (Резиме: Н. Чаусидис, Реката во митско-религиските традиции на Пајонците)

N. Chausidis, Mythical Representations of “Mother Earth” in Pictorial Media // G. Terence Meaden (ed.) An Archaeology of Mother Earth Sites and Sanctuaries through the Ages: Rethinking symbols and images, art and artefacts from history and prehistory, Oxford: BAR International Series 2389, 2012, 5-19.

Н. Чаусидис, Премин преку тесниот мост – меѓу митот, обредот и циркуската точка, Poznańskie Studia Slawistyczne, 2, Poznań, 2012, 71 – 93. (Abstract: Crossing тhe Narrow Bridge – Among the Myth, the Rite аnd the Circus Act)

Предилката со зоо-антропоморфни и демонски обележја во словенските митски традиции, Studia Mythologica Slavica, 15, Ljubljana, 2012, 91-115. (Summary: N. Čausidis, The Spinner with Zoo-Anthropomorphic and Demonic Features in the Slavic Mythic Traditions)

Н. Чаусидис, Македония (Исторический очерк; Территория Македонии в древности, Македония с 7 до начала 19 вв.) // Боляшая российская энциклопедия, Том 18. Москва: „Боляшая российская энциклопедия“, 2011, 521 – 522.

Н. Чаусидис, Љуљашка и љуљање између обреда, игре и уметности // Д. Жунић (ed.), Традиционална естетска култура: Игра, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2011, 35 – 63. (Abstract: N. Chausidis, The Swing and Swinging Between Rite, Play and Art)

Н. Чаусидис, Дискусија околу иконографијата и семиотиката на Тиквешките т.е. Кавадаречките надгробни споменици од римскиот период, Patrimonium MK, 9, Скопје, 2011, 357-378.

N. Čausidis, Grafiti v cerkvi Sv. Georgija v kraju Gorni Kozjak pri Štipu, za katere je mogoče, da imajo bogomislki pomen, OtočjeO., revija, Grahovo ob Bači, 2011, 84-96.

Г. Наумов, Н. Чаусидис, Неолитски антропоморфни предмети во Република Македонија, Скопје: Магор, 2011; Summary: G. Naumov, N. Čausidis, Neolithic anthropomorphic objects in the Republic of Macedonia (монографија: 113 стр. и 32 табли со илустрации)

Н. Чаусидис, Носот како главно обележје на митските ликови (археолошки наоди и фолклорни традиции од Македонија), Културен живот, 2010 / 1 – 2, Скопје, 8 – 21.

Н. Чаусидис, Oтац хлеба. Mушки аспекти квасца и други елемени обредне производње хлеба // С. Петровић (ed.) Етнокултуролошки зборник, XIV, Сврљиг, 2010, 89-112. (Summary: N. Chausidis, The Father of Bread. Male Aspects of Yeast and Other Elements of Ritual Production of Bread)

Н. Чаусидис, Мати хлеба. Женски аспекти наћви, пећи и црепуље у словенском фолклору у релацији с праисторијским традицијама // Д. Жунић (ed.), Традиционална естетска култура: Хлеб, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2010, 131 – 167. (Abstract: N. Chausidis, The Mother of Bread: Female Aspects of Kneading trough, Oven and Clay Container „Crepulja“ in Slavic Folklore, in Relation with Prehistoric Tradition)

Н. Чаусидис, Требенишките кратери и митот за Кадмо и Хармонија, Macedoniae acta archaeologica, 19, Скопје, 2010, 157 – 175. (Summary: N. Chausidis, Trebenishte’s craters and the myth about Kadmo and Harmoniya)

Н. Чаусидис, Древние элементы в иконографии раннесредневековых украшений Восточной и Центральной Европы и Балкан // А. М. Воронцов, И. О. Гавритухин (eds.) Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конфереция 2, Часть 2, Тула: Государственный Музей-заповедник „Куликово поле“, 2010, 203 – 222.

N. Čausidis, Neolithic Ceramic Figurines in the Shape of a Woman – House from the Republic of Macedonia, // Anthropomorphic and Zoomorphic Miniature Figures in Eurasia, Africa and Meso-America. Morphology, materiality, technology, function and contextd. Dragos Gheorghiu; Ann Cyphers), BAR International Series 2138, Oxford, 2010, 25 – 35.

N. Chausidis (text & photography selection), Macedonia the land of …, (photo R. Kamilov and others), Skopje: Zona, 2009, – 84 (второ/трето издание)

N. Chausidis, The Funeral Stelae of “Kavadarci Group” in Macedonia: Manichaean Interpetations // Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire (abstracts), Split: Književni krug Split, 2009, 40 – 43.

Н. Чаусидис, Сукња између жене и земље – дијахрони преглед семиотике покривања доњег дела женског тела // Традиционална естетска култура: тело и одевање, // Д. Жунић (ed.), Ниш, 2009, 202 – 233. (Abstract: Nikos Chausidis, Skirt between woman and earth: a diachronic overview of the semiotics of covering the lower part of female body)

Н. Чаусидис, Сексуальные коннотации ДВЕРИ по материалам фольклора и доисторических находок в Балканском регионе: диахронный анализ // И. А. Седакова (ed.) Балканские чьтения 10 „Переходы. Перемены. Превращения“, Москва: Институт славяноведения РАН, Москва, 2009, 97 – 105.

Н. Чаусидис, Барабан і “тешко оро” – аналіз міфо-символічного і обрядового значення // Народна творчість та етнографія: Македонський спецвипуск, Киiв, 3/2009, 68 – 79. (Summary: N. Chausidis, The drum and the dance „Teškoto“ – analysis of the mytho-symbolic and ritual meaning; Резиме: Тапанот и „тешкото оро“ – анализа на митско-симболичкото и обредното значење)

Н. Чаусидис, Балканске „кућарице“ и неолитски керамички жртвеници у облику куће // С. Петровић (ed.) Етнокултуролошки зборник, XIII, Сврљиг, 2009, 53-72.

N. Chausidis, The Black Man in the Mythical Tradition of Macedonia // K. Kulavkova (еd.) Interpretations, Vol. 3, Figures of Memory: Black Arab, Skopje: MANU, 2009, 73 – 104. Summary.

N. Čausidis, „Prozori–oči“ i „vrata–usta“ na neolitskim žrtvenicima tipa „Mati–Kuća“ s područja Republike Makedonije, Histria antiqua, 18/1, Pula, 2009, 113-128. (Summary: N. Chausidis, “Windows-eyes” and “Doors-mouths” on the Neolithic Altars of the “Mother-house” type found in the Republic of Macedonia)

N. Chausidis, Mythical Representations of the Mother Earth in Pictorial Media // 14th Annual Meeting of European Association of the Archaeologists (Abstract Book), An Archaeology of Mother Earth Sites and Sanctuaries: Art and Artefacts, Symbols and Images From History and Prehistory, Valletta, 2008, 5 – 19.

Н. Чаусидис, Македонија // С. Шкариќ, Д. Апасиев, В. Патчев (eds.), Спорот за името меѓу Грција и Македонија: Студентски проект, Скопје: ЈП Службен весник на РМ, 2008, 2-4.

Н. Чаусидис, К. Рахно, Г. Наумов, Пећ као жена и мајка у словенској традиционалној култури: семиотика, митологија, обреди, лингвистика, дијахроне компарације // А. Агапкина, Д. Ајдачић, J. Bartminsky, M. Mencej, А. Плотникова (eds.) Кодови словенских култура, Т. 10 (ватра), Београд: CLIO, 2008, 13 – 114.

Н. Чаусидис, Тапан – дијахрониски преглед на митско-симболичкото и обредното значење на тапанот во Македонија // Е. Црвенковска (ed.) Предавања на XL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2008, 209 – 236.

Н. Чаусидис, Отворите на неолитските жртвеници од типот „Мајка-Куќа“ (симболика и култна намена), Macedoniae acta archaeologica, 18, Скопје, 2008, 75 – 92. (Summary: Nikos Čausidis, The Oppenings of the Neolithic Altars of the “Mother-House” Type. Symbolism and Cult Purpose)

N. Čausidis, Metafizički aspekti muzeja (mitska i magijska baza muzeologije) // L. Gavrilović, M. Stojanović, Muzeji u Srbiji: započeto putovanje, Beograd: Muzejsko društvo Srbije, 2008, 9 – 21.

Н. Чаусидис, Митологизација на планината (дијахрониски поглед низ македонските и пошироко – низ балканските примери) // К. Ќулавкова (ed.) Меморија и интерпретација, Скопје: МАНУ, 2008, 171 – 213. (Summary: N. Čausidis, Mythologization of the Mountain. A Diachronic Survey of Examples from Macedonia and the wider Balkan region) Резиме:

N. Čausidis, Mythologization of the Mountain (A Diachronic Survey of Examples from Macedonia and the wider Balkan region) // K. Kulavkova (ed.) Memory & Art. Interpretations. Vol 2, Skopje: MANU, 2008, 261 – 303. Summary:

Н. Чаусидис, Обредот како трансмисија меѓу половите нагони и работата, Миф, 14, София, 2008, 5 – 43.

Н. Чаусидис, Митологизираното гумно во словенската традиционална култура – II, Studia, mythologica Slavica, 11, Ljubljana, 2008, 65 – 103. (Summary: N. Chausidis, The Mythologized Threshing Floor in the Slavic Traditional Culture – II)

Н. Чаусидис, Митологизираното гумно во словенската традиционална култура – I, Studia, mythologica Slavica, 10, Ljubljana, 2007, 83 – 101. (Summary: N. Chausidis, The Mythologized Threshing Floor in the Slavic Traditional Culture – I)

Н. Чаусидис, Семантика посуды в лексике славянских традиционных культур // Г. А. Богатова, Н. И. Демидова (eds.) И. И. Срезневский и история славяно-русской филологии: Тенденции в науке, образовании и культуре, Рязань, 2007, 33 – 36.

Н. Чаусидис, Митска слика // К. Ќулавкова (ed.) Поимник на книжевната теорија, Скопје: МАНУ, 2007, 339 – 342.

N. Chausidis, Neolithic ceramic figurines in the shape of woman – house from the Republic of Macedonia // 13th Annual Meeting of European Association of the Archaeologists (Abstract Book), Zadar, 2007, 154.

Н. Чаусидис, Метафизички аспекти музеја (Митска и магијска база музеологије) // О редефинисању појма етнографског музејског предмета: зборник радова (Стручни скуп Етнолошке секције Музејског друштва Србије. Крушевац 9 – 10 новембар 2006), Крушевац: Народни музеј, 2007, 9 – 16. (Summary: N. Chausidis, Museum Metaphysic Aspects: Myth and Magic Basis of Museology)

Н. Чаусидис, Жената како персонификација на просторот за живеење // Ј. Лужина (ed.) Македонскиот театар: балкански контекст, Скопје: Факултет за драмски уметности, 2007, 45 – 101.

Н. Чаусидис, Елен со рогови дополнети со животински протоми (семиотичка и компаративна анализа со акцент на тракиските примери), Миф, 12, София, 2007, 35 – 67.

N. Chausidis (text & photography selection), Macedonia the land of …, (photo R. Kamilov and others), Skopje: Zona, 2006, – 84.

Н. Чаусидис, Г. Николов, Црепна и вршник (митолошко – семиотичка анализа), Studia mythologica Slavica, 9, Ljubljana, 2006, 97 – 160. (Summary: N. Chausidis, G. Nikolov, Crepna and Vrshnik. Mythological – Semiotic Analysis)

Н. Чаусидис, „Прстестата“ фибула од Прилепец и другите аналогни раносредновековни примероци од централниот и јужниот Балкан, Macedoniae acta archaeologica, 17, Скопје, 2006 303 – 327.

Н. Чаусидис, Археологија – ликовна семиотика – психологија (Интердисциплинарно согледување на феноменот „преместување на либидото“) // Научен собир 30 години Институт за психологија, Скопје: Филозофски факултет, 2005, 133-156. (Summary: N. Čausidis, Archaeology – Pictorial Semiotic – Psyhology. Interdisciplinary Percpective of Phenomenon the “Transfer of Libido”)

Н. Чаусидис, Археологија // Енциклопедија Македоника 4 (мултимедијален ЦД-РОМ), Скопје: Семос Мултимедија, 2005, 55 – 69.

Н. Чаусидис, Космолошки слики. Симболизација и митологизација на космосот во ликовниот медиум, Т.1 (текст), Т.2 (илустрации, каталог), Скопје: Н. Чаусидис, 2005; Summary: N. Čausidis, Cosmological Images. Symbolisation and Mythologisation of the Cosmos in the Pictorial Medium. (монографија: 440 стр. и 202 табли со илустрации).

N. Čausidis, Poganska religija Slavena u svjetlu ranosrednjovјekovnih materijalnih nalaza sa područja Balkana, Histria antiqua, 13, Pula 2005, 437 – 456. (Summary: N. Čausidis, Slavic Pagan Religion in Light of Early Mediaeval Material Finds from the Balkans)

Н. Чаусидис, Митолошката структура на обредот, како негово имплицитно театролошко сиже (по примерот на новогодишните обреди) // Г. Старделов, Ј. Лужина, И. Џепароски (eds.) Театарот на Македонска почва, Скопје: МАНУ, 2005, 11 – 46.

Н. Чаусидис, Местото на археологијата во истражувањето на митологијата (проучување на митот низ елементите на материјалната култура) // С. Петровић (ed.) Етнокултуролошки зборник, књ. X, Сврљиг, 2004, 67 – 75.

Н. Чаусидис, Методи интердисциплинарних истраживања ликовних мотива на стећцима // С. Петровић (ed.) Етнокултуролошки зборник, књ. IX, Сврљиг, 2004, 135 – 148. (Summary: Nikos Čausidis, Methods оf Interdisciplinary Research оf Art Motifs оn Tombstones)

Н. Чаусидис, Старото јадро на Скопје – историја, обнова, и мотиви за зачувување и повторно заживување, // Д. Трајковиќ (ed.), Стара чаршија, Скопје: Лист, 2003, 98 – 104.

Н. Чаусидис, Сликите со митска содржина како елементи за следење на експанзијата на словенските популации, Balcanoslavica, 32 – 33, Прилеп, 2003, 25 – 42.

Н. Чаусидис, Раносредновековната бронзена рака од Романија и нејзините релации со словенските пагански традиции, Studia, mythologica Slavica, 6, Ljubljana, 2003, 37 – 106. (Summary: N. Čausidis, Romanian Bronze Hand from the Early middle Ages and Its Relation to Slavic Pagan Traditions)

Н. Чаусидис, Дуалистички слики – богомилството во медиумот на сликата, Скопје: Лист, 2003; Summary: N. Čausidis, Dualistic Images: Pictorial Representations of the Bogomil Movement (монографија: 426 стр. и 61 табли со илустрации).

Н. Чаусидис, Рано-средновековните двоплочести фибули и претхристијанската духовна култура на Словените, докторска дисертација одбранета на Институтот за историја на уметноста со археологија, Филозофски факултет, Скопје 2002 г. (ракопис: 637 стр. текст, 234 табли со илустрации).

Н. Чаусидис, Митските опоненти, на раносредновековните појасни јазичиња, Studia, mythologica Slavica, 4, Ljubljana, 2001, 47 – 80. (Summary: N. Čausidis, Mythical Opponents on Early Middle Ages belt tongues)

Н. Чаусидис, Земјите имаат своја геопоетика (интервју водено од К. Богоева), Премин, 3/2001, Скопје 55-60.

Н. Чаусидис, Предисторија // Македонски древности (ЦД – ром), Скопје, 2000 / = Prehistory, // Macedonian Antiquities (CD – rom), Skopje, 2000.

Н. Чаусидис, Театролошки импликации во Јужнословенските обреди за контролирање на атмосферските појави // Ј. Лужина (ed.) Прилози за историјата на македонскиот театар, Прилеп: Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, 2000, 187 – 214.

Н. Чаусидис, Дуалистичкиот концепт во религиите на почвата на Македонија // Г. Старделов, Б. Ристовски, И. Џепароски (eds.) Историјата на идеите на почвата на Македонија, Скопје: МАНУ, 2000, 53 – 85.

Н. Чаусидис, Македонската археологија на крајот од милениумот, Културен живот, 2000/4, Скопје, 12 – 19.

Н. Чаусидис, Ромбични елементи као средства транспозиције плодности између човека и природе // А. Агапкина, Д. Ајдачић, А. А. Плотникова (eds.) Кодови словенских култура, 5 (земљорадња), Београд, 2000, 15 – 28. (Summary: N. Chausidis, Rhombic elements as a means of transference of fertility between mankind and nature) Summary:

Н. Чаусидис, Минатото како неразделен дел од сегашноста, (интервју водено од Љ. Арсовска), Културен живот, 2000/1, Скопје, 18 – 24.

Н. Чаусидис, Десетина текстови посветени на средновековното јадро на Скопје (“Кале” и “Стара чаршија”), Утрински весник, Скопје, мај – август 2000 г.

Н. Чаусидис, Дажбог во хрониката на Малала и неговите релации со други средновековни и фолклорни извори, Studia, mythologica Slavica, 3, Ljubljana, 2000, 23 – 41. (Summary: N. Čausidis, Dažbog in Malalas Chronicle and His Relations with Other Medieval and Folkloristic Sources)

N. Čausidis (ed.), Macedonian Antiquities. Macedonian Cultural Heritage (CD-rom), Skopje: EIN-SOF, 2000.

Н. Чаусидис (уред.) Македонски древности. Културно наследство на Македонија (ЦД-ром), Скопје: ЕИН-СОФ, 2000.

Н. Чаусидис, Манихејско толкување на римските споменици од т.н. “кавадаречка група” = N. Čausidis, The manihaeic interpetation of the roman monuments of “Кavadarci group”, Македонско наследство / Macedonian Heritage, 11, Скопје, 1999, 3 – 77.

Н. Чаусидис, Змеј – од демон кон божество и обратно, Lettre internationale, 15 – 16, Скопје, 1999, 48 – 57.

N. Čausidis, Mythical pictures of the South Slavs, Studia mythologica Slavica, 2, Ljubljana, 1999, 275 – 296. (Summary: N. Čausidis, Mitske podobe Južnih Slovanov)

Н. Чаусидис, Анализа на симболичката и митолошката основа на “Коледовиот циклус” песни од „Веда Словена II“ на Верковиќ, Македонски фолклор 53, Скопје, 1999, 55 – 69. (Summary: Анализ символической и мифологической основы „Коледового цикла“ песен из Верковичевой „Веда словена – II“)

Н. Чаусидис, Как изучать славянские двухпластинчатые фибулы в дальнейшем, // В. В. Седов (ed.) Труды VI Международного Конгресса славянской археологии, Т. 5, Москва, 1999, 154 – 169.

Н. Чаусидис, Зборувате ли Бурушаски? (интервју со Д-р. Илија Чашуле), Културен живот, Скопје 1998/2, 5 – 12.

Н. Чаусидис, Накитот на „Комани“ културата = N. Čausidis, Тhe Јewellery of the “Кomani” culture, Македонско наследство / Мacedonian Heritage, 7, Skopje, 1998, 54 – 85.

Н. Чаусидис, Словенските пантеони во ликовниот медиум: Сварог, Studia mythologica Slavica, Ljubljana, 1, 1998, 75 – 92. (Summary: N. Čausidis, The Slavic Pantheons in Visual Medium – Svarog)

Н. Чаусидис, Претхристијанската словенска писменост, Стожер, 1997/10-11, Скопје, 1997, 5 – 6.

Н. Чаусидис, По повод буквата „Ж“, Стожер, 1997/8-9, Скопје, 1997, 5 – 6.

М. Билбија, Н. Чаусидис, Д. Дисоски, Тродимензионална реконструкција на неолитски објекти од Говрлево, преку компјутерскиот медиум. (ракопис од 15 стр. и илустрации, претставен на XV симпозиум на Здружението на археолозите на Македонија 1997 г. во Виница).

N. Čausidis, The Bryges in the Balkans and around the Mediterranean (an Interwiew with Eleonora Petrova), Мacedonian Review, 1997/1-2, Skopje, 5 – 21.

Н. Чаусидис, Бригите на Балканот и во Медитеранот (интервју со Д-р. Елеонора Петрова), Културен живот, 1997/3, Скопје, 5 – 13 .

Н. Чаусидис, Претставите на словенските богови – опоненти во ликовниот медиум, Културен живот, 1997/1, Скопје, 55 – 65.

Н. Чаусидис, Ктиторскиот портрет на кралот Марко со ритон во раката и неговите можни паганословенски предлошки // В. Десподова (ed.) Кралот Марко во историјата и во традицијата, Прилеп: Институт за старословенска култура, 1997, 309 – 317. (Summary: Nikos Chausidis, The Portrait of King Marko as a Ktitor with a Riton in his Hand and its Possible Paganoslavic Originales)

N. Čausidis, Mitske slike južnih Slovanov // O. Luthar, V. Likar (eds.) Historični seminar, II, Ljubljana, 1997, 25 – 48.

Н. Чаусидис, Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени, Наше писмо, бр. 7, Скопје, 1996, 20 – 22.

Н. Чаусидис, Стожерот и неговите значења, Стoжер, 1996/3, Скопје, 1996, 14 – 15.

Н. Чаусидис, Враќање кон примарното свето (за творештвото на Искра Димитрова), Letre internationale, 1996/3, Скопје, 104 – 115.

Н. Чаусидис, Куќата и нејзините симболички значења / The house and its symbolic meanings, Македонско наследство / Macedonian Heritage, 2, Скопје, 1996, 37 – 52.

Н. Чаусидис, Споменикот на културата и посетителот – анализа на контактот, типови на комуникација // Културата и туристичката понуда (зборник од меѓународниот симпозиум), Охрид, 1996, 221 – 230.

Н. Чаусидис, Ромбичните орнаменти како сретство за транспонирање на плодоноста, Културен живот, 1996 / 1, Скопје, 58 – 66.

Н. Чаусидис, Дијахрониското компарирање на религиските и етно – културните процеси на почвата на Македонија // Г. Старделов (ed.) Религиите и религиските аспекти на материјалната и духовната култура на почвата на Република Македонија, Скопје: МАНУ, 1996, 251 – 265. (Summary: Н. Чаусидис, Диахронное сравнение религиозных и этно-культурных процессов на территории Македонии)

N. Chausidis, The historic relations of the religious traditions on the folklore of the Southern Slavs. Реферат од меѓународниот конгрес “Религија и фолклор”, София, 1995, (непубликуван ракопис 11 стр. текст и илустрации).

Н. Чаусидис, Контактот меѓу културата на Јужните Словени и Византија // Г. Старделов (ed.) Цивилизации на почвата на Македонија, Скопје: МАНУ, 1995, 91 – 101. (Summary: N. Čausidis, Contact between South Slav and Byzantine Cultures)

N. Čausidis, Prehistory // Macedonia – cultural heritage, Скопје: Мисла, 1995, 14 – 45 (дел од монографија: сл. 1 – 25; карта со список на наоѓалиштата; основна литература на стр. 215).

Н. Чаусидис, Предисторија // Македонија – културно наследство, Скопје: Мисла, 1995, 14 – 45 (дел од монографија: сл. 1 – 25; карта со список на наоѓалиштата; основна литература на стр. 215).

Н. Чаусидис, Оловен амулет со испишана молитва против “нежит” од градот Чрешче, Зборник на Музеите на Македонија (Археологија), н.с. бр. 1, Скопје, 1995, 153 – 166. (Summary: Nikos Čausidis, Lead Amulet With an Inscibed Prayer Against “Nezhit” from the City of Cresce)

Н. Чаусидис, Оловен амулет со испишана молитва против “нежит” од градот Чрешче // В. Битракова Грозданова (ed.) Археолошките откритија на почвата на Македонија. Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија, кн. 19, Скопје: МАНУ, 2008, 975 – 990. (Summary: Nikos Čausidis, Lead Amulet With an Inscibed Prayer Against “Nezhit” from the City of Cresce)

N. Chausidis, Тhe magic and aesthetic Functions of mithical Images in the South Slav traditional Culture, // D. Ajdačić (ed.) The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Belgade: Library Vuk Karadžić, 1994, 5 – 21.

Н. Чаусидис, Язычество Славян Южных краев Македонии и северной Греции – остатки материальной культуры и процесы христианизации реферат претставен на меѓународен симпозиум “Премин од паганство во христијанство кај Словените”, одржан во Москва – Звенигород, 1994 г., во организација на Меѓународната унија за словенска археологија. (ракопис од 26 стр. со илустрации – непубликувано)

Н. Чаусидис, Митските слики на Јужните Словени, Скопје: Мисла, 1994, (монографија: 547 стр. и 109 табли со илустрации). Делумен руски превод на книгата: Н. Чаусидис, Старинные образы южных славян.

Н. Чаусидис, Неколку доцноантички градишта во Мариово, Macedoniae acta archaeologica, 13, Скопје, 1993, 213 – 226. (Summary: N. Čausidis, Late Roman Structures along the River Vitoliška Reka in Mariovo)

Н. Чаусидис, Пагано-словенски култни предмети од Тесалија (I, II), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 19 (45); 20 (46), Скопје, 1992; 1993, 141 – 166; 159 – 178. (Summary: Н. Чаусидис, Славнские языческие култовые предметы из Фессалии – I / II)

Н. Чаусидис, Паганската религија на Јужните Словени и нејзиниот одраз во нивната материјална култура, Mагистерска работа, одбранета на Институтот за историја на уметноста со археологија, Филозофски факултет во Скопје, 1992 г. (ракопис: 380 стр. текст, 109 табли со илустрации).

Н. Чаусидис, Накит “Комани” – културе, његова иконографија, симболика и обредно – магиски карактер // Гласник одјељења умјетности (Црногорска академија наука и умјетности), 11, Подгорица, 1992, 41 – 107. (Summary: Nikos Čausidis, The “Komani” Culture Jewellry, the Iconography, Symbolism and Ritual аnd Magical Character)

Н. Чаусидис, Митската родилка во ликовните претстави од јужнословенскиот фолклор (методолошки разгледувања), Македонски фолклор, 47, Скопје, 1991, 261 – 280. (Summary: N. Čausidis, The Mythical Woman in Child Bed in the Folklore of the Southern Slavs)

Н. Чаусидис, Релације између “Комани” – културе и “Салтово Мајацке” културе и проблем порекла њихових носилаца // Р. Бојовић (ed.) Становништво словенског поријекла у Албанији, Титоград: Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 57 – 67.

Н. Чаусидис, Куќата и нејзините симболички значења, Радио Скопје – трета програма, 41 – 42, Скопје, 1990, 255 – 264.

Н. Чаусидис, Трансформациите на иконографијата и симболиката на праисторискиот и средновековниот накит на Балканот, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 15 – 16 (41 – 42), Скопје, 1988/89, 137 – 168. (Summary: N. Čausidis, Transformation of the Iconography and Symbolism of Pre-historic and Mediaeval Jewellery in the Balkans)

Н. Чаусидис, Новооткриени доцноантички тврдини на Скопска Црна Гора, Macedoniae acta archaeologica, 10, Скопје, 1989, 183 – 197. (Summary: N. Čausidis, The Newly Found Late Antique Fortifications in Skopska Crna Gora)

Н. Чаусидис, Симболиката и култната намена на “македонските бронзи”, Жива антика, 38, Скопје, 1988, 69 – 89. (Summary: Nikos Čausidis, The Symbolic аnd Cult Use оf “Macedonian Bronzes”)

Н. Чаусидис, Претхристијанската религија на Словените, Радио Скопје – трета програма, 33, Скопје, 1988, 171 – 190.

Н. Чаусидис, Средновековни наоди од Просек, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 14 (40), Скопје, 1987, 171 – 196. (Summary: N. Čausidis, Medieval Finds from Prosek)