У6013/18: Средновековна уметност во Македонија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностVI4+26

Наставник: д–р Елизабета Димитрова

Цели на предметната програма:

Стекнување сознанија за одделните уметнички споменици од средновековниот период создадени на територијата на Р Македонија, применливи во анализата на одликите и значењето на македонската културна ризница.

Содржина на предметната програма:

Стекнување сознанија за одделните уметнички споменици од средновековниот период создадени на територијата на Р Македонија, применливи во анализата на одликите и значењето на македонската културна ризница.

Литература:

1. Е. Димитрова, С. Коруновски, С. Грандаковска, „Средновековна Македонија“, Македонија. Милениумски културно-историски факти, Медиа Принт, Скопје, 2013

2. С. Коруновски, Е. Димитрова, Византиска Македонија. Историја на уметноста на Македонија IX-XV век, Просветно дело, Скопје, 2006

3. П. Кузман, Е. Димитрова, Охрид sub specie aeternitatis, Данте, Охрид, 2011

4. Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Драганић, Београд, 1998

5. A. J. Wharton, Art of Empire. Painting and Architecture of the Byzantine Periphery, Pennsylvania State University Press, 1988

6. S. Korunovski, E. Dimitrova, Painting and Architecture in Medieval Macedonia, Kalamus, 2011