Историја на уметноста и археологија

д–р Елизабета Димитрова

Редовен професор

Проф. д–р Елизабета Димитрова е родена 1962 година во Скопје. Дипломирала (1986) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а магистрирала (1993) на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Белград. Во јануари 1987 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за историја на уметноста и археологија. Докторската дисертација на тема „Манастир Матејче” ја одбранила во 1998 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Белград, Србија, со што се стекнала со звањето доктор на науки по историја на уметноста. Во звање доцент е избрана во 1999 година, а во звање вонреден професор избрана е во 2003 година. Од 2008 година е редовен професор при Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје.

Добитник е на наградата за најдобар студент од областа на општествените науки на УКИМ за 1986 год.

Учествувала на меѓународни научни собири и остварила студиски престои и визитинг предавања на универзитети во Австрија, Унгарија, Бугарија, Франција, Русија, Италија, Шпанија, Грција, Англија, Србија, Белгија, САД.

Организирала меѓународни семинари, конференции, летни школи, едукативни форуми, мастер курсеви и обуки за различни институции и организации од земјата и од странство.

Го зборува англискиот и германскиот јазик, аматерски се занимава со социо-културна форензика, љубител е на латино-американската литература, шпанската поезија и рок музиката.

Истражувачки интереси: Ранохристијанска уметност, ранохристијанска археологија, византиски живопис, средновековна архитектура, средновековно штафелајно сликарство, византиска археологија, менаџмент на културното наследство.

Проф. д–р Елизабета Димитрова изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [А183И] Византиска археологија

 • 2

  [А263И] Средновековна архитектура во Македонија

 • 3

  [А203И] Библиска иконографија

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ИУА1] Управување со културните ресурси во РМ

 • 2

  [ИУА11] Контекстуализација на македонската средновековна уметност: уметничкото творештво и културниот идентитет

 • 2

  [ИУА10] Христијанска иконографија: од криптопериодот до крајот на средновековната епохаБиблиографија

Книги:

Seven Churches in the Region of Pelagonia and Prespa (in co-authorship with Ph. Niewohner, R. Paligora nad G. Velkov), Makedonida, Skopje 2019

Скопје. Осум милениуми живот, култура, творештво, (со коавтори), Филозофски факултет Skopje 2019

Охридската Архиепископија: историја, култура, традиции, идентитет (со коавтори), Скопје 2018

Perception of Beauty (with co-authors), InTech Open Book Access, Rijeka 2017

The Terracotta Relief Plaques from Vinica, Cultural heritage protection Office, Skopje 2016

The Church of the Holy Mother of God at Matejče, Cultural heritage protection Office, Skopje 2016

The Church of the Virgin Eleoussa at Veljusa, Cultural heritage protection Office, Skopje 2016

The Church of Saint George at Kurbinovo, Cultural heritage protection Office, Skopje 2016

The Church of Saint Panteleimon at Nerezi, Cultural heritage protection Office, Skopje 2015

Седум средновековни цркви во Република Македонија (во коавторство со Г. Велков), Македонида & Магор, Скопје 2015

Seven Medieval Churches in the Republic of Macedonia (vo koavtorstvo so G. Velkov), Art Institute of Chicago & Makedonida, Skopje 2014

Македонија. Милениумски културно-историски факти (група автори), Медија Принт, Скопје 2013

Виничката мистерија, Керамичката ризница од доцноантичкото кале /The Vinica Mystery. The Ceramic Treasuries of a Late Antique Fortress,  Музеј теракота, Виница 2012

Les Arts Sacrès de Sept Monuments à Skopje et dans ses environs du XIIe au XIXe siècle, Makedonida, Skopje 2012

Матка. Културно наследство (во коавторство со В. Лилчиќ, К. Антевска, А. Василевски), Охрид 2011

Painting and Architecture in Medieval Macedonia (vo koavtorstvo so Sa{o Korunovski), Kalamus, Skopje 2011

Ohrid Sub specie aeternitatis (во коавторство со П. Кузман), Данте, Мацедониа Прима, Ѓурѓа, Охрид 2010

Seven Monuments of Art and Architecture, Makedonida, Skopje 2010

Седум споменици на културата во Скопје и скопско, Македонида, Скопје 2009

Охрид – богатството на светот, НИК Лист, Скопје 2007

Византиска Македонија, Просветно дело, Скопје 2006, (во коавторство со С. Коруновски)

Macedoine Byzantine. Histoire de l’Art Macédonien du IXe au XIVe siècle, Thalia, Paris 2006  (Во коавторство со С. Коруновски)

Macedonia. L’ arte medioevale, Jaca Book, Milan 2006 (Во коавторство со С. Коруновски)

Манастир Матејче, Каламус, Скопје 2002

Средновековни фрески во Македонија, Ѓурѓа, Скопје 2000

Виничките теракоти, Ѓурѓа, Скопје 2000

Најстарите христијански симболи, Македонска цивилизација, Скопје 1995

The Ceramic Reliefs of the Vinica Kale, Gjurgja, Skopje 1995

Керамичките релјефи од Виничкото Кале, Ѓурѓа, Скопје 1993

Трудови:

 • Traces de Feminite in Macedonian Middle Ages – art and archaeology, The Collection of scientific works XVIII, Niš 2020
 • Црквата Свети Атанасиј Лешок: типологија, хронологија, структурен дизајн, Огледало, списание за православна вера, култура, образование и наука 12, 13, Тетово 2019
 • On the Path from Kurbinovo to Pološko – picturesque Macedonian genre and its HD, Collection of papers from the international conference On the Cross-path of Cultural Ideas – Macedonia, the Balkans, Southeast Europe – heritage, management, resources, Ohrid 2019
 • Traces de Feminite in Macedonian Middle Ages – art and archaeology, The Collection of scientific works XVIII, Niš 2020
 • Cultural CSI – Four Cases of Socio-artistic Investigation: files, exhibits, evidence, Patrimonium Mk 17, Skopje 2019
 • The Paralel Universes of Macedonian Cultural Multiverse (in co-authorship with O. Zorova), Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works XVII, Niš 2019
 • The Unpretentious Crypto Avantgarde or How Did Early Christian Practitioners еnvisage Art (Ideological Approach, Concepts, Creation), Folia Archaeologica
 • Haute Couture of Macedonia Byzantina: Fashion, Jewelry, Accessories, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works XVI, Niš 2018 (in co authorship with O.Zorova)
 • Свети Климент – култ, мисија, идентитети. Социо-културни карактеристики, Свети Климент Охридски – 1100 години духовен светилник, Скопје 2016
 • Beautiful Creatures in Art and Archaeology. Macedonia as “The Garden of Earthly Delights”, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works XV, Niš 2017 (in co-authorship with O.Zorova)
 • Ars Innimitabilis. The Church Complex of Saint Leontius at Vodoča, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works XIV, Niš 2016
 • V.I. Peronalities in Medieval Macedonia, Five Paradigms of Supreme Commissionerships (11th – 14th century), Folia Archaeologica Balcanica III, Skopje 2015
 • The Mosaic at the Entrance of the Episcopal Basilica in Heraclea Lyncestis: Its Didactical Charge and Ritual Impact Over the Congregation, Folia Archaeologica Balcanica III, Skopje 2015
 • The Painterly Assamblage of Saint Nicholas in Prilep and the Issue of Aesthetical Rebranding, Patrimonium MK, Skopje 2014
 • Colourful Sparkles of Imaginary Vistas: Saintly Beauty in the Eyes of the Beholder Zograf 37 (2013), Belgrade 2014
 • Cuia Culpa? Lapses and Misdemeanors of Medieval Artists in Macedonia, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works XII, Niš 2014
 • Riders on the Storm. The Dramatic Ride of a Vinica Cavalier, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works XI, Niš 2013
 • In the Heavenly Horizons, Zograf 35 (2011), Belgrade 2012
 • The Painterly Horizons of the Frescoes of the Episcopal Basilica: Iconographic Design, Symbolic Configuration, Stylistic Modularities, Early Christian Wall Paintings from the Episcopal Basilica in Stobi, Stobi 2012 
 • Pretty Colours: Chromatic Analysis of the Palette of some 14th Century Painting Studios, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works X, Niš 2012
 • Byzantium at Display: Six Mosaic Images from the Time of Emperor Justinian I, Folia Archaeologica Balcanica II, Skopje 2012
 • Amazing Vistas. Depiction of Male/Female Beauty in Byzantine Fresco Painting, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Vol. III, Sofia 2011
 • La felice koinè adriatico-balcanica: Ars Viva a Heraclea Lyncestis, Atti di Simposio Internazionale: L’ arte bizantina tra le due sponde dell’Adriatico: Chioggia e Okrida. Tra antichi percorsi e nuovi orizzonti del dialogo artistico ed interculturale, Chioggia 2009, Bellezza e tradizione, Bologna 2011
 • Le radici adriatico-balchaniche: il movimento del’ affresco bizantino e l’ esempio della Macedonia, Atti di Simposio Internazionale All’ origine dell’ affresco, Padova 2008, Bellezza e traditione, Bologna 2011
 • The Da Vinci Mode: The Unsolved Mysteries of Macedonian Medieval Fresco Painting, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works VIII, Niš 2010
 • Spiritual Architects. The Construction of Architectural Backdrops in the Work of Some Painting Studios from the 14th Century, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works VII, Niš 2009
 • Art and Ritual in the Episcopal Centers of Macedonia Paleocristiana. The Floor Mosaics and the Illustrated Dogma, Congreso International de Arqueologia Cristiana. Episcopus, ciuitas, territorium (Toledo del 8 a 12 de Septiembre del 2008), Libro de pre-actas, Toledo 2000
 • Dimensio Sacra: за просторните вредности на композицијата во сликаните ансамбли на Теоријановото ателје, Патримониум.Мк 3-4, Скопје 2008
 • За динамиката на композициските структури во палеологовското сликарство на македонската територија, Македонско наследство 31, Скопје 2007
 • Seven Streams. The Stylistic Tendencies of Macedonian Fresco Painting in the 13th Century, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works VI, Niš 2008
 • Четириесет и првиот Давидов псалм – иконографска парадигма на христијанската Антика,  Патримониум.Мк 1-2, Скопје 2007
 • The Portal to Heaven. Reaching the Gates of Immortality, Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works V, Niš 2007
 • The Staging of the Passion Scenes: A Stylistic Essay, Six Paradigms from the 14th Century Fresco Painting, Zograph 31, Beograd 2006-2007
 • Coloured Dogma: the Mosaics of Heraclea Lyncestis – new interpretation, Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, Volume III, London 2006                                                                                                                  
 • За мизансценот и за кулисите. Сцени од ликовната драматопеја на македонското средновековно сликарство, Македонско наследство 29, Скопје 2006
 • Од слика на космосот до насликана догма. Хераклеја Линкестис – мозаични павименти, Македонско наследство 27, Скопје 2006
 • In Through The Inner Door (The Mosaic in the Narthex of the Large Basilica in Heraclea Lyncestis), Niš & Byzantium Symposium, The Collection of scientific works IV, Niš 2006
 • Средновековен фрескоживопис во Македонија – дела и творци, Македонска културна ризница (ЦД-Ром), Скопје 2006
 • Ранохристијанските мозаици во Македонија, Македонска културна ризница (ЦД-Ром), Скопје 2006
 • The Ministry Cycle in the Fresco Painting of the Ljuboten Church, Kulturno nasledstvo 28-29 (2202-2003), Skopje 2004
 • Varosh, Encyclopaedia Orthodoxa III, Moskva 2004
 • О ктиторској композицији и новом датовању фресака у цркви Свете Богородице у Матеичу, Зограф 28, Београд 2003
 • Изведбата на евхаристичните композиции во ранохристијанската декоративна пластика, Старохристијанска Македонија, ед. Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопје 2003
 • On the New Dating of the Fresco Painting of the Church of the Holy Mother of God at Matejče, Balcanoslavica 28, Skopje 2002
 • За боите и ритамот, Културен живот 2, Скопје 2001
 • Симболичниот свет на Сан Калисто, Културен живот 1, Скопје 2001
 • Апостолскиот циклус во црквата Света Богородица во Матејче,  Балканославика 26-27, Прилеп 1999-2000
 • Средновековни цркви и манастири, Македонски историски речник, Скопје 1999
 • Илустрацијата на Дамаскиновата Божиќна химна во сликаната декорација на спомениците од XIV век, Balcanoslavica 25, Прилеп 1998
 • Историски музеј, Материјали од Семинарот Подготовка на училиштето за реализација на содржините од областа на културата, Скопје 1997
 • Етнолошки музеј, Материјали од Семинарот Подготовка на училиштето за реализација на содржините од областа на културата, Скопје 1997
 • Археолошки музеј, Материјали од Семинарот Подготовка на училиштето за реализација на содржините од областа на културата, Скопје 1997
 • Музеологија, Материјали од Семинарот Подготовка на училиштето за реализација на содржините од областа на културата, Скопје 1997
 • Есхатолошката симболика на ранохристијанската уметност во Македонија, Религиите и религиските аспекти на материјалната и духовната култура на почвата на Македонија, 4, ед. Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопје 1996
 • Циклусот на Богородичиниот Акатист во црквата Света Богородица – Матејче, Годишен зборник на Филозофскиот Факултет 23(49), Скопје 1996
 • Ремек дела на македонското средновековно сликарство, Црквата Свети Андреја на Треска, Трета програма – културни прашања, Скопје, Мај 1996
 • Ремек дела на македонското средновековно сликарство, Црквата Свети Димитрија во Марковиот манастир, Трета програма – културни прашања, Скопје, Април 1996
 • Ремек дела на македонското средновековно сликарство, Црквата Света Богородица во Матејче, Трета програма – културни прашања, Скопје, Март 1996
 • Ремек дела на македонското средновековно сликарство, Црквата Свети Никита во Бањани, Трета програма – културни прашања, Скопје, Февруари 1996
 • Ремек дела на македонското средновековно сликарство, Црквата Свети Пантелејмон во Нерези, Трета програма, Скопје, Јануари 1996
 • Архангелскиот циклус во ѓакониконот на црквата Света Богородица во Матејче, Културен живот 2, Скопје 1996
 • Некои аспекти на ранохристијанската уметност во Македонија, Трета програма – културни прашања, Скопје, Ноември 1995
 • Зооморфните претстави во македонската средновековна декоративна пластика, Културен живот 7-8, Скопје 1995
 • On the Narthex of the Great Basilica in Heraclea, Macedonian review vol. 2-3, Skopje 1995
 • Поглед врз мозаикот во нартексот на Големата базилика во Хераклеја, Културен живот 3-4, Скопје 1995
 • Релјефните теракоти од Медитеранот, Културен живот 1-2, Скопје 1995
 • The Terracotta Relief Plaques from Vinica, Starinar, Revue de’l Institut Archeologique XLIII-XLIV/1992-1993, Belgrade 1994
 • Некои натписи на теракотните икони од Виница,  Современост 5-6, Скопје 1992