У804И/18: Средновековна археологија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностVIII2+26

Наставник: д–р Ирена Теодора Весевска

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за процесите на развој на материјалната култура на Европскиот среден век, нејзините видови и елементи и да се развие способност за анализа на спецификите и значењето на археолошкиот материјал од средновековната култура.

Содржина на предметната програма:

Литература:

1. Нидерле, Л., Словенске старине, 1954.

2. Конт, Ф., Словени, том I, 1989.

3. Ковачевић, Ј., Гарашанин, М., Материјална култура јужних Словена, САНУ, 1951.

4. Баришић, Ф., Византиски извори за историју народа Југославије, том I-II, САНУ 1966-1986.

5. Бабиќ, Б., Материјалната култура на Македонските Словени, Институт за старословенска култура – Прилеп, 1986.

6. Манева, Е., Средновековен накит од Македонија, Каламус, 1992.