У806И/18: Социологија на уметноста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностVIII2+26

Наставник: д–р Антоанела Петковска

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни сознанија за природата, структурата и механизмите на делувањето на уметничките феномнени, особено во процесите на интеракција со сите останати општествени појави и за влијанието на уметничката пракса во сите области на општествениот живот.

Содржина на предметната програма:

Определба на уметноста со посебен осврт на социолошкиот поим за уметноста; предмет на социологијата на уметноста; кус преглед на социјалната историја на уметноста (предмодерно, модерно и постмодерно доба); уметноста како општествена појава; општеството како производ на уметноста; уметноста и останатите општествени институции (политика, економија, образование, религија); посредници и институции на уметноста; прашањето на општествената ангажираност на уметничкото творештво; уметничка публика (вкусот, културниот и социјалниот капитал); параметрите на социолошкото проучување на уметноста; народна, популарна, масовна и висока уметност; посебни социологии на уметноста; уметноста во македонското општество.

Литература:

1. Hauser, Arnold, Sociologija umjetnosti I, II, Školska knjiga, Zagreb, 1986

2. Hauser, Arnold, Filozofija povijesti umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1977

3. Aleksander, Viktorija D., Sociologija umetnosti, Clio, Beograd, 2007

4. Bourdieu, Pierre, Distinkcija, Antibarbarus, Zagreb, 2011

5. Tanner, Jeremy (ed.), The Sociology of Art/A Reader, Routledge, London and New York, 2003

6. Duvignaud, Jean, The Sociology of Art, Paladin, London, 1972

7. Frascina, Fransis, Harris, Jonathan, Art in Modern Culture, Phaidon, 1992