У6033/18: Историја на европската уметност на XIX век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностVI4+26

Наставник: д–р Татјана Филиповска

Цели на предметната програма:

Цели на предметната програма се студентите да стекнат сознанија за ликовниот аспект на културното наследство на западноевропската цивилизација во периодот на XIX век и да добијат визуелни информации за делата и техниките на најзначајните уметници и спомениците. Тие треба да бидат оспособени стилски да ја препознаваат уметноста на епохата, регионите, но и на поединечните автори кои оставиле најсилен печат во рамките на истата.

Содржина на предметната програма:

Историско-политичките прилики и книжевноста во Европа во XIX век и нивната рефлексија на планот на ликовното. Француската буржоаска револуција како генератор на промените. Франциско Гоја и неговата уметничка визија меѓу барокот и романтизмот. Европа од неокласицизмот до современите стремежи во уметноста.

Литература:

1. J. Schultze, A. Schug, Evropa od klasicizma do suvremenih stremljenja, Otokar Keršovani, Rijeka, 1979

2. R. Rosenblum, H. W. Janson, 19th Century, Pearson Prentice Hall, New York, 2005 (1984)

3. Petra ten Doesschate Chu, Ninteenth-Century European Art, Pearson Prentice Hall, New York, 2006 (2nd ed.)

4. D. Irwin, Neoclassicism, Phaidon Press, London, 2006

5. F. Novotny, Painting and Sculpture in Europe 1780-1880, Penguin Books, 1970 (2nd ed.)

6. J. Munro, French Impressionists, Cambridge University Press, 2003

7. С. Ф. Ајсенман, Уметноста во деветнаесеттиот век, критичка историја, Кочани 92, Кочани, 2014