У506И/18: Ренесансната и барокна уметност на Балканот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностV2+26

Наставник: д–р Татјана Филиповска

Цели на предметната програма:

Цели на предметната програма се студентите да стекнат сознанија за ликовниот аспект на културното наследство на Балканот кое настанало под влјание на западноевропската цивилизација во периодот на новиот век и да добијат визуелни информации за делата и техниките на најзначајните уметници и спомениците. Тие треба да бидат оспособени стилски да ја препознаваат уметноста на епохата, регионите, но и на поединечните автори кои оставиле најсилен печат во рамките на истата.

Содржина на предметната програма:

Готичко-ренесансни стилски рефлексии во градителството и ликовната уметност во Хрватска и Словенија и доминантното влијание на Венеција долж јадранскиот брег. Барокот и рококото на територијата на Хрватска и Словенија. Италијанско-германските влијанија и најзначајните домашни и странски уметници и нивните остварувања.

Литература:

1. Renesansa u Hrvatskoj i Sloveniji, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Jugoslavija Beograd, Spektar Zagreb, Udružene komune Mostar.

2. Barok, Umjetnost na tlu Jugoslavije, Jugoslavija Beograd, Spektar Zagreb, Udružene komune Mostar

3. K. Prijatelj, Dalmatian Painting of the 15th and 16th Centuries, Udruženi izdavači Hrvatske, Zagreb, 1983

4. C. Fisković, Juraj Dalmatinac, Zagreb, 1963

5. N. Šumi, Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ljubljana, 1992

6. M. Lipoglavšek, Baročno stropno slikarstvo na slovenskem, Viharnik: Znanstveni in štitut Filozofske fakultete, 1996

7. P. Marković, J. Gudelj (ur.), Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, Institut za povjest umjetnosti u Zagrebu, 2008