У4033/18: Историја на европската нововековна умет­ност во епохата на Ре­не­­сансата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностIV4+26

Наставник: д–р Татјана Филиповска

Цели на предметната програма:

Цели на предметната програма се студентите да стекнат сознанија за ликовниот аспект на културното наследство на западноевропската цивилизација во периодот на ренесансата и да добијат визуелни информации за делата и техниките на најзначајните уметници и спомениците. Исто така тие треба да бидат оспособени стилски да ја препознаваат уметноста на епохата по региони, но и творештвото на поединечните автори кои оставиле најсилен печат во рамките на истата.

Содржина на предметната програма:

Историско- политичките прилики во Европа во XV и XVI век, религија, книжевност и наука. Ликовните уметности и архитектурата од италијанските раноренесансни ликовни решенија до маниристичките стилски манифестации, како и северно и централно-европските примери.

Литература:

1. Група автори, The Art of the Italian Renaissance, Architecture* Sculpture* Painting* Drawing, Konemann, Köln, 1995

2. Група автори, The Painting of the Renaissance (Epochs and Styles), Taschen, Köln, 1997

3. Група автори, Sculpture, from the Renaissance to the present day, Taschen, Köln, 1999

4. F. Hartt, D. G. Wilkins, History of Italian Renaissance Art, Painting, Sculpture, Architecture, Pearson, Prentice Hall, 2007 (VI ed.)

5. J. T. Paoletti, G. M. Radke, Art in Renaissance Italy, Pearson, Prentice Hall., 2005 (III ed.)

6. Gert von der Osten, Horst Vey, Painting and Sculpure in Germany and Netherlands: 1500 –

1600, Penguin Books, 1969

7. E. Garen, Kultura renesanse, Nolit, Beograd, 1982

8. В. Дјурант, Ренесанса, Историја италијанске цивилизације 1304-1576, Народна књига, Алфа, Беoград, 1999