У4023/18: Историја на Балканот-Среден век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностIV4+26

Наставник: д–р Тони Филипоски

Цели на предметната програма:

Студентите да се стекнат со знаења за историјата на Балканот во средниот век. Да ги разберат политичките, социјално-економските и културните процеси во историјата на одделните балкански земји/држави, но и нивните меѓусебни односи од доаѓањето на Словените (VI век) до нивно паѓање под османлиска власт (XV век).

Содржина на предметната програма:

Извори и историографија. Старите Словени и нивното населување на Балканот. Хрватските земји до XII век. Српските земји од VI до средина на XV век. Бугарија од VII до крајот на XIV век. Босна од XII од XV век. Албанија од XII до XVвек.

Културата на балканските земји во средниот век.

Литература:

1. Б. Петровски, Историја на балканските земји во XIV-XV век, Филозофски факултет, Скопје, 2010.

2. Џ. В. А. Фајн Јуниор, Балканот во раниот среден век (критички историски преглед од VI до доцниот XII век), Скопје, 2015.

3. И. Божилов – В. Гюзелев, История на средновековна България VII-XIV век, т. I, София 1999.

4. H. Gračanin, Kratka povijest Hrvatske za mlade, knj. I (od starog vijeka do kraja 18. stoljeća), Zagreb, 2006.

5. Историја српског народа, I-II, Београд, 1981-2.

6. С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд, 1964.

7. И. Божић, „Албанија и Арбанаси у XIII, XIV и XV веку, 11-112“, Глас САНУ CCCXXXV III, књ. 3, Београд, 1983.

8. Д. Оболенски, Византискиот комонвелт. Источна Европа 500-1453, Скопје, 2002.