У1033/18: Занаетски технологии и конзервација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Историја на уметностI4+26

Наставник: д–р Никос Чаусидис

Цели на предметната програма:

Запознавање со основните занаетски и уметнички технологии, материјали, поими и принципи, како и со методите на конзервација и реставрација.

Содржина на предметната програма:

Принципи на конзервацијата. Проблем на реставрирање. Познавање на материјали, технологии на изработка, болести и козервација на: камен, бронза, благородни метали, железо, керамика, стакло, органски материјали (дрво, коска, кожа, текстил …).

Познавање на сликарски техники и материјали. Традиционални градежни техники; козервација и реставрација на градби.

Литература:

1. Н. Чаусидис, Занаетчиски технологии и конзервација, Скопје. Филозофски факултет, 2012

2. Д. Ванчевска, Б. Бозароска Павловска, Конзервација на метални археолошки предмети, Народна банка на Република Македонија, 2013

3. H. J. Plenderleith, A. E. A. Werner, Konzervacija muzejskih predmeta i umjetnina, Zagreb: Muzejski dokumentacioni centar, 1974

4. Е. Јожеф, “Конзервација и рестаурација керамике”, Рад војвођанских музеја 19, Нови Сад, 1969-70, 258-288, 1970

5. L. Losos, Nove metode konzervacije muzejskih zbirki, Zagreb: MDC, 1974

6. Р. Малинова, Я. Малин, Прыжок в прошлое (эксперимент раскрывает, тайны древних эпох), Москва: Мысль, 1988