Г301З/18: Старогрчки јазик (напред курс)

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Старогрчки јазик и античка книжевностIII3+36

Наставник: д–р Валериј Софрониевски

Цели на предметната програма:

Да се финализираат знаењата од морфологијата и синтаксата на старогрчкиот јазик,да се усвои релативно богат лексички фонд,да се развијат техники за филолошка анализа и да се стекнат способности за разбирање и творечко преведување на оригинален грчки текст.

Содржина на предметната програма:

Толкување, Увежбување и утврдување на грчката дескриптивна морфологија и синтакса со апликативна анализа на автентични старогрчки текстови и нивно стилизирано преведување и препејување.

Литература:

1. JACT, Читање грчки граматика,речник, вежби, Скопје: ТРИ 2009

2. JACT, Читање грчки текст, Скопје: ТРИ 2009

3. Валериј Софрониевски, Морфологија на старогрчкиот јазик, Скопје: ФзФ 2013

4. Smyth, Herbert, W., Greek Grammar Cambridge, Harvard University Press 1956

5. JACT, The World of Athens, Cambridge University Press 2008

6. Валериј Софрониевски, Старогрчко македонски речник (развоен), Скопје: ФзФ 2017

7. Hornblower, S.- Spawforth, A., Oxford Classical Dictionary, revised third edition, Oxford University Press 2003