Л503З/18: Грцизми и латинизми во македонскиот јазик

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Латински јазик и античка книжевностV3+36

Наставник: д–р Весна Димовска

Цели на предметната програма:

Студентите се оспособуваат на елементарно ниво да ги препознаваат грцизмите и латинизмите во македонскиот јазик, да го определат нивниот изворник и правилно да ги користат во секојдневниот говор, но и јазикот на науката. Да ги осознаат врските меѓу латинскиот, старогрчкиот и македонскиот јазик и да ги продлабочат своите сознанија за местото на македонскиот јазик меѓу другите индоевропски јазици.

Содржина на предметната програма:

Патишта на продирање на грцизмите и латинизмите во македонскиот јазик. Начини на адаптација и адопција; опсег на распространетост и фреквентност во употребата на грцизмите и латинизмите во македонскиот јазик. Примена во секојдневниот говор и во различни области на културата и науката. Можности за класификација на оваа категорија зборови и изнаоѓање соодветни преводни решенија и паралели во македонскиот јазик.

Литература:

1. Аргировски М., Грцизмите во македонскиот јазик, ИМЈ „Крсте Мисирков“ Скопје 1998

2. Басотова Љ., Латинизмите во македонскиот јазик, Докторска дисертација одбранета на ИКС, Филозофски факултет, необјавена 1993

3. Басотова Љ., Рецепција и адаптација на лексика од латинско потекло во македонскиот јазик, Жива антика бр.44, стр. 139-150 1994

4. Аргировски М, Андријевска А., Ѓуркова А., Речник на грчко- црковнословенски лексички паралели, ИМЈ „Крсте Мисирков“ Скопје 2003

5. Димовска-Јањатова В., „Латинизмите во јазикот на медиумите во Македонија“, во: Антиката и европската наука и култура. Ред. В. Софрониевски и др.стр. 131-136 Филозофски факултет – Скопје 2009