К301З/18: Старогрчки јазик (напреден курс)

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIII3+36

Наставник: д–р Валериј Софрониевски

Цели на предметната програма:

Да се финализираат знаењата од морфологијата и синтаксата на старогрчкиот јазик, да се усвои релативно богат лексички фонд, да се развијат техники за филолошка анализа и да се стекнат способности за разбирање и творечко преведување на оригинален грчки текст.

Содржина на предметната програма:

Толкување, увежбување и утврдување на грчката дескриптивна морфологија и синтакса со апликативна анализа на автентични старогрчки текстови и нивно стилизирано преведување и препејување.

Литература:

1. JACT, Читање грчки – граматика, речник, вежби Скопје: ТРИ, 2009

2. JACT, Читање грчки – текст, Скопје: ТРИ, 2009

3. Валериј Софрониевски, Морфологија на старогрчкиот јазик, Скопје: ФзФ, 2013

4. Smyth, Herbert, W.Cambridge, Harvard University Press, Greek Grammar, Cambridge, Harvard University Press, 1956

5. JACT, The World of Athens, Cambridge University Press, 2008

6. Валериј Софрониевски, Старогрчко-македонски речник (развоен) Скопје: ФзФ, 2017

7. Hornblower, S. – Spawforth, A., Oxford Classical Dictionary, revised third edition Oxford University Press, 2003