КА306И/18: Увод во латинска епиграфика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIII2+26

Наставник: д-р Елена Џукеска

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и анализа на натписи се оспособуваат за читање латински епиграфски споменици од најстаро време до доцна антика и за нивна интерпретација на

елементарно ниво.

Содржина на предметната програма:

Студентите во рамките на овој предмет се запознаваат со настанувањето и развојот на латинското писмо, со одликите на епиграфските споменици од најстаро време па сè до доцна антика, со посебен осврт на натписите од територијата на Република Македонија. тудентите своите знаења ќе ги утврдуваат преку теренска настава во музеите и на локалитетите од античко време во Република Македонија.

Литература:

1. A. F. Cooley, The Cambridge Manual of Latin Epigraphy, Cambridge University Press, Cambridge 2012

2. F. Papazoglu -B. Dragojević – Josifovska, Inscriptions de la Mesie Superieure, vol. VI, Scupi et la region de Kumanovo, Centre d’études épigraphiques et numismatiques de la Faculté de philosophie de l’Université de Beograd, Beograd 1982

3. J. E. Sandys, Latin Epigraphy – An Introduction to the Study of Latin Inscriptions, Ares Publishers Inc., Chicago 1974

4. R. Bloch, Latinska epigrafika, Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd 1971

5. L. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1991