КА406И/18: Увод во грчка епиграфика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIV1+36

Наставник: д–р Елена Џукеска

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и анализа на натписи се оспособуваат за читање грчки епиграфски споменици од најстаро време до спомениците од периодот на доцна антика и за нивна интерпретација на елементарно ниво.

Содржина на предметната програма:

Студентите во рамките на овој предмет се запознаваат со настанувањето и развојот на грчкиот алфабет, со одликите на епиграфските споменици од најстаро време па сè до доцна антика, со посебен осврт на натписите од територијата на Република Македонија. Студентите своите знаења ќе ги утврдуваат преку теренска настава во музеите и на локалитетите од античко време во Република Македонија.

Литература:

1. B. H. McLean, An Introduction to Greek Epigraphy: of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C. – A.D. 337), The University of Michigan Press, Ann Arbor 2002

2. L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford University Press, Oxford 1961

3. F. Papazoglu et al., Inscriptiones Graecae X/2.2.1: Inscriptiones Lyncestidis, Heracleae, Pelagoniae, Derriopi, Lychnidi, Berlin-Brandenbur-gischeAkademie der Wissenschaften, Berlin 1999

4. B. F. Cook, Greek Inscriptions (Reading the Past), University of California Press/British Museum Berkley – Los Angeles 1998

5. С. Бабамова, Епиграфски споменици од Република Македонија датирани според македонската провинциска ера, ИНИ, Скопје 2005