К403З/18: Латински автори

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIV2+46

Наставник: д–р Светлана Кочовска-Стевовиќ

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и анализа на оригинални текстови да ги утврдат и дополнат знаењата од синтаксата на реченица и да се оспособуваат да користат критички изданија

и да ги споредуваат.

Содржина на предметната програма:

Студентите во рамките на овој предмет читаат и анализираат автентични текстови од латински автори, се запознаваат со методологијата на користење на критички изданија и

речници, сеупатуваат во начините на споредба на различните изданија за да се дојде до поверојатнатаверзија на текстот, прават споредби на постојните преводи на македонски јазик со преводина други јазици.

Литература:

1. Избор на автори, Избор на дела од едицијата Oxford Classical Texts, Oxford University Press, Oxford

2. Избор на автори Избор на дела од едицијата Loeb Classical Library Harvard University Press, Cambridge, MA – London, Englаnd

3. Б. Стевановиќ – Е. Зографска, Избор на латински текстови (Хрестоматија – Коментар – Речник) Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје

4. В. Софрониевски, Латинско-македонски речник, Бигос, 2001

5. М. Divković, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1900

6. P. G. W. Glare, The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, Oxford – New York, 1982