К402З/18: Старогрчки автори

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаIV2+46

Наставник: д–р Валериј Софрониевски

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и анализа на оригинални текстови ја усовршуваат морфологијата и синтаксата на старогрчкиот јазик и се оспособуваат да користат критички изданија и да ги споредуваат.

Содржина на предметната програма:

Студентите во рамките на овој предмет читаат и анализираат автентични текстови од грчки автори, се запознаваат со методологијата на користење на критички изданија и речници, се упатуваат во начините на споредба на различните изданија за да се дојде до поверојатната верзија на текстот, прават споредби на постојните преводи на македонски јазик со преводи на други јазици.

Литература:

1. Избор на автори, Избор на дела од едицијата Oxford Classical Texts, Oxford University Press, Oxford

2. Избор на автори, Избор на дела од едицијата Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, MA – London, Engalnd

3. H. G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, R. McKenzie, A Greek-English Lexicon9 (with a Revised Supplement), Clarendon Press, Oxford 1996

4. Б. Шијачки –Маневић, Граматика грчког језика, Београд: ΠΛΑΤΩ 2001

5. В. Софрониевски, Старогрчко-македонски речник (развоен), Скопјe: ФзФ 2010

6. S. Hornblower, A. Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, Oxford – New York 2003