КВ505И/18: Увод во грчка палеографија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаV2+26

Наставник: д–р Валериј Софрониевски

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и анализа на документи и ракописи пишувани со грчки писма да научат да ги читаат, а исто така и да ги препознаваат елементите на пишувањето ракописи, што ќе им овозможи натамошно навлегување во локални документи.

Содржина на предметната програма:

Студентите да се запознаат и воведат во историјатот на писмото, развојот на курзивното писмо, одликите на византиски ракописи.

Литература:

1. E. M. Thompson, A Handbook of Greek and Latin Palaeography, Chicago: Ares Publishers, 1980

2. Bruce M. Metzger, Manuscripts of the Greek Bible: An Itroduction to Greek Paleography, Oxford University Press, 1991

3. Frederic G. Kenyon, The Palaeography of Greek Papyri, Oxford Clarendon Press, 1899