КА504И/18: Читање старогрчки текстови

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаV2+26

Наставник: д–р Валериј Софрониевски

Цели на предметната програма:

Студентите да развијат вештини за толковно преведување и јазична анализа на старогрчки текстови.

Содржина на предметната програма:

Детално читање на автентични текстови од старогрчката литература, со воочување на специфичностите во стилот кај различните автори и фонетската, морфолошката и синтаксичката структура на одделни дела, препознавање архаизми, дијалектни форми и сл. Во текот на изведувањето на програмата се допираат и други теми, како техники и проблеми при преведувањето, етимологија, семантика, разни аспекти на историската граматика, ритам, компарирање на текстови и др.

Литература:

1. Smyth, Herbert, W., Greek Grammar Cambridge, Harvard University Press, 1956

2. Избор текстови што се определува на почетокот од семестарот.

3. Специјализирани речници, хрестоматии, коментари, преводи.