К502З/18: Грчка историска фонетика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаV3+36

Наставник: д–р Елена Џукеска

Цели на предметната програма:

Студентите се запознаваат со основите на грчката фонетика во рамките на индоевропското семејство јазици и специфичниот развој на грчкиот гласовен систем за да може подобро да ја разбираат граматиката на грчкиот јазик и полесно да ги препознаваат и анализираат формите на зборовите и за да ги продлабочат своите знаења од грчкиот јазик.

Содржина на предметната програма:

Студентите преку овој предмет се запознаваат со местото на грчкиот јазик во рамките на индоевропското семејство јазици, настанувањето и развојот на грчкиот алфабет, методите на проучување на грчката историска фонетика, развојот на гласовниот систем на грчкиот јазик во споредба со другите индоевропски јазици, промените кај вокалите и консонантите и развојот на консонантските групи.

Литература:

1. A. L. Sihler, New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford University Press, New York – Oxford, 1995

2. G. Horrocks, Greek. A History of the Language and its Speakers, Wiley-Blackwell, Chichester/ Malden MA, 2010

3. F. R. Adrados, A History of the Greek Language: From Its Origins to the Present, Brill, Leiden- Boston, 2005

4. M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grecancien, Klincksieck, Paris, 1972

5. В. Станишић, Увод у индоевропску филологију, Чигоја штампа, Београд, 2006

6. R. S. P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia, 2011