КВ605И/18: Византиска нумизматика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVI2+26

Наставник: д–р Ирена Теодора Весевска

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за развојот на ковањето монети и византиската нумизматика во светло на политичките, верските и уметничките состојби во Византиската Империја.

Содржина на предметната програма:

Увод во нумизматика; Потекло на монетата; Техники на ковање на монетите; Хронологија на ковањето монети; Споредба меѓу архајскиот, класичниот, хеленистичкиот и римскиот период; Деноминација на монетите во Византија; Метали; Видови монети и натписи; Монетите и уметноста; Монети од Требизонд, Монети од Никеја; Методи на истражување во византиската нумизматика.

Литература:

1. Sear, D. R., Byzantine Coins and their Values, London, 2004

2. Grierson, Ph., Byzantine coinage, Washington, 2006