КА605И/18: Увод во латинска палеографија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVI2+26

Наставник: д–р Весна Димовска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат основни знаења за развојот на палеографијата како наука, за особеностите, периодизацијата и еволуцијата на одделните видови латинско писмо, како и базични компетенции практично да ги применуваат тие знаења во расчитување и

преведување на определен ракопис.

Содржина на предметната програма:

Предмет и задачи на палеографијата; материјали на кои се пишувало; класификација и периодизација на латинското писмо во антиката и во средновековието; видови латинско писмо, кратенки (абревијации, сигли, лигатури). Практична работа со збирки на факсимили.

Литература:

1. Novak V., Latinska paleografija, Školska knjiga, 1980

2. Bischoff  B., Latin Paleography: Antiquity and the Middle Ages, Cambridge, 1990

3. Димовска В., Пакет материјали за предметот Увод во латинска палeографија, 2014

4. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden, 1976

5. Muir B. J., Ductus, Mеlbourne, 2000

6. Тhompson E. M., A Handbook of Greek and Latin Paleography, Ares Publishers Chicago, 1975