КА706И/18: Средновековен латински јазик

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVII2+26

Наставник: д–р Светлана Кочовска-Стевовиќ

Цели на предметната програма:

Да се развијат кај студентите способности за филолошко толкување и компетенции засамостојно преведување на текстови од периодот на доцната антика до крајот на шеснаесетиот век (300-1600 година), со детална морфолошко-синтаксичка и стилистичка анализа, со што ќе можат да извлечат заклучоци за контекстуалните, содржинските и јазичните особености на дадените текстови.

Содржина на предметната програма:

Oбработка на автентични дела од периодот на доцната антика и средниот век, со воочување наспецифичностите во стилот кај различните автори. Јазичните и стилски особености на текстовите од доцната антика и средниот век ќе се откриваат низ споредби со јазичните и стилски особености на текстовите од класичниот период.

Литература:

1. Keith Sidwell, Reading Medieval Latin, Cambridge University Press 1995

2. F. J. E. Raby, The Oxford Book of Medieval Latin Vesrse, Oxford University Press 1959

3. Избор текстови што се определува на почетокот на семестарот

4. Niermeyer J. F., Mediae Latinitatis Lexicon Minus, E. J. Brill 1976

5. Mantello F. A. C, Rigg A. G. (eds.), Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Catholic University of America Press, 1968