КА703И/18: Микенска култура и линеарно Бе писмо

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVII2+26

Наставник: д–р Елена Џукеска

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и анализа на документите испишани со линеарно Бе писмо се

оспособуваат да читаат плочки испишани со линеарно Бе писмо и на елементарно ниво

да ги препознаваат и толкуваат елементите на микенската култура и цивилизација.

Содржина на предметната програма:

Студентите во рамките на овој предмет се запознаваат со структурата на линеарното Бе писмо, со начинот на пишување на глинените плочки и со начинот на организација на микенските архиви. Преку читање на документи испишани со линеарно Бе писмо се запознаваат на елементарно нивосо различните аспекти на микенската култура и цивилизација (земјосопствеништво, одгледување на стока, занаети, воена и политичка организација, религија).

Литература:

1. J. Chadwick et al., Corpus of Mycenaean Inscriptions from Knossos I-IV, Cambridge University Press – Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Cambridge – Pisa – Roma 1986-1998

2. E. L. Bennett Jr., J.-P. Olivier, The Pylos Tablets Transcribed I, Edizioni dell’ Ateneo, Roma 1973

3. V. L. Aravantinos, L. Godart, A. Sacconi, Thèbes fouilles de la Cadmée III Corpus des documents d’archives en linéaire B de Thébes, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazion ali, Pisa – Roma 2002

4. M. Ventris – J. Chadwick, Documents in Mycenean Greek 2, Cambridge university Press, Cambridge 1973

5. П. Хр. Илиевски, Животот на Микенците во нивните писмени сведоштва, МАНУ, Скопје 2000

6. Y. Duhoux and A. Morpurgo Davies (eds.), A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts and their World, Volume 1, Peeters Louvain-La- Neuve – Dudley, MA 2008