КВ806И/18: Јазична анализа на старогрчки текстови

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVIII2+26

Наставник: д–р Валериј Софрониевски

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и анализа на оригинални текстови да развијат способности за филолошко толкување и преведување на класични грчки текстови со детална морфолошко-синтаксичка и стилистичка анализа.

Содржина на предметната програма:

Обработување автентични прозни и поетски дела од старогрчката литература, со воочување на специфичностите во стилот кај различните автори и фонетската, морфолошката и синтаксичката структура на одделни дела. Во текот на изведувањето на

програмата се допираат и други теми, како етимологија, семантика, разни аспекти на историската граматика и др.

Литература:

1. Избор на автори, Избор на дела од едицијата Oxford Classical Texts, Oxford University Press, Oxford

2. Избор на автори, Избор на дела од едицијата Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, MA – London, Engalnd

3. H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, R. McKenzie, A Greek-English Lexicon (with a Revised Supplement), Clarendon Press, Oxford, 1996

4. Smyth, Herbert, W., Greek Grammar, Cambridge, Harvard University Press, 1956

5. В. Софрониевски, Старогрчко-македонски речник (развоен), Скопјe: ФзФ, 2017

6. S. Hornblower, A. Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, Oxford – New York, 2003