КА805И/18: Хомер и линеарно Бе писмо

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVIII2+26

Наставник: д–р Елена Џукеска

Цели на предметната програма:

Студентите преку читање и споредба на документите испишани со линеарно Бе писмо и

Хомеровите епови се оспособуваат да ги препознаваат и толкуваат сличностите и разликите меѓу микенскиот грчки и хомерскиот грчки на елементарно ниво и да ги препознаваат елементите на микенската цивилизација и култура во светот на Хомеровите јунаци.

Содржина на предметната програма:

Студентите во рамките на овој предмет се запознаваат со фонетските, морфолошките, синтаксичките особености на микенскиот и хомерскиот грчки на елементарно ниво. Преку читање на документи испишани со линеарно Бе писмо и на одбрани стихови од Хомеровите епови ги согледуваат архаичните особености на хомерскиот грчки и ги поврзуваат со различни аспекти и елементи на микенската култура и цивилизација.

Литература:

1. J. Chadwick et al., Corpus of Mycenaean Inscriptions from Knossos I-IV, Cambridge University Press – Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Cambridge – Pisa – Roma 1986-1998

2. E. L. Bennett Jr., J.-P. Olivier, The Pylos Tablets Transcribed I, Edizioni dell’ Ateneo, Roma 1973

3. V. L. Aravantinos, L. Godart, A. Sacconi,  Thèbes fouilles de la Cadmée III Corpus des documents d’archives en linéaire B de Thébes, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa – Roma 2002

4. М. Д. Петрушевски, Дијалектот на Хомеровите Ахајци и неговите извори, ЖА 30, стр. 57-72 1980

5. M. Ventris – J. Chadwick, Documents in Mycenean Greek 2, Cambridge university Press, Cambridge 1973

6. П. Хр. Илиевски, Животот на Микенците во нивните писмени сведоштва, МАНУ, Скопје 2000

7. Y. Duhoux and A. Morpurgo Davies (eds.), A Companion to Linear B:Mycenaean  Greek Texts and their World, Volume 1, Peeters Louvain-La- Neuve – Dudley, MA 2008

8. Y. Duhoux and A. Morpurgo Davies (eds.), A Companion to Linear B:Mycenaean Greek Texts and their World, Volume 2, Peeters Louvain-La- Neuve – Walpole, MA 2011

9. Y. Duhoux and A. Morpurgo Davies (eds.), A Companion to Linear B:Mycenaean Greek Texts and their World, Volume 3, Peeters Louvain-La- Neuve – Walpole, MA 2014