К102З/18: Латински јазик (почетен курс)

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаI3+36

Наставник: д–р Светлана Кочовска-Стевовиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да усвојат знаења од латинската фонетика, основни знаења од латинскатаморфологија и синтакса, да усвојат основен лексички фонд и да стекнат пошироки знаења заповеќе аспекти на античката култура и цивилизација, како и елементарни компетенции засамостојна анализа и превод. Да ги увидат заедничкото потекло и сродности на јазиците одиндоевропската група, вклучително и македонскиот јазик.

Содржина на предметната програма:

Латинска фонетика (писмо, гласови, изговор, акцент); основи на морфологијата на името (I-V деклинациja, лични заменки, лично-повратна заменка, посвојни заменки, прашални заменки, редни броеви, компарација на придавки и прилози); основи на морфологијата на глаголот (I-IV конјугација, помошен глагол, индикатив на времиња од презентска основа во активи пасив, императив I); основи на латинската синтакса субјект, предикат, атрибут, апозиција, основни падежни функции, инфинитивот како објект и како субјект, независна реченица).

Литература:

1. Димовска-Јањатова В. – Кочовска С., Elementa Latinitatis Grammatica, Филозофски факултет, 2012

2. Димовска-Јањатова В. – Кочовска С., Elementa Latinitatis Lectiones et pensa, Филозофски факултет, 2011

3. Софрониевски В., Латинско-македонски речник, Бигос, 2001

4. Gortan V. – Gorski O. – Pauš P., Latinska gramatika, Školska knjiga, 1998

5. Ørberg H. H., Lingva Latina per se illvstrata, pars I: Familia Romana, Domus Latina, 2000

6. Jones P.V. – Sidwell K. C., Reading Latin, Cambridge University Press, 2003