СС301З/18: Историја на семејството 2/History of the family 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииIII3+25

Наставник: д–р Ирена Авировиќ

Цели на предметната програма:

Студентите ќе можат да се здобијат со научни сознанија за развојот на семејството и домаќинството во индустриските општествата и модерните економски системи основани на знаење и услужни дејности. Студентите ќе стекнат аналитички вештини преку изучување на односите на семејството кон општествените промени и трансформацијата на семејствата низ вековите. Преку анализа и компарација на западниот модел на семејства, источноевропските и семејствата на Балканот, студентите ќе развијат дополнителни аналитички и истражувачки вештини.

Содржина на предметната програма:

Стандардната историска периодизација и взаемното општествено влијание на индустријализацијата и семејството. Селските, трговските и аристократски семејства во Западна Европа. „Европското семејство“: мит или реалност? Историја на источноевропските семејства во 19 и 20 век. Развојот на семејството и комплексната структура на домаќинството на Балканот. Задруга: концепт, процес, пристап и објаснување.

Литература:

1. Wall, R., Harevan, T. K., Ehmer, J. (eds.), Family History Revisited, Comparative Perspectives, University of Delaware Press, 2001

2. Todorova, M., Balkan Family Structure and the European Pattern, CEU Press, 2006

3. Volo, J. M., Volo, D. D., Family Life in 19th Century America, Greenwood Press, 2007

4. Anderson, M., Approaches to the History of the Western Family 1500-1914, The Macmillan Press, 1980