д–р Ирена Авировиќ Бундалевска

Вонреден професор

Ирена Авировиќ Бундалевска е родена на 18.02.1983 година во Скопје. Дипломирала во 2006 година на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески“, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и се стекнала со звањето дипломиран професор по италијански јазик и литература со шпански јазик и литература. Во 2009 година ги завршила магистерските студии на Универзитетот во Болоња „Алма Матер Студиорум“, Италија, на Факултетот за политички науки, отсек: меѓународни односи, стекнувајќи се со титулата – магистер по источноевропски истражувања и студии. Во декември 2013 година, Авировиќ Бундалевска ја одбранила докторската дисертација под наслов „Македонската емиграција во САД меѓу двете светски војни“ на Институтот за национална историја при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и се стекнала со научен степен – доктор по исторски науки.

Во периодот од 2009 до 2012 година на Универзитетот „Американ колеџ“ во Скопје има работено како лектор по шпански јазик, а од 2010 до 2014 година била вработена на Институтот за национална историја како асистент-истражувач во Балканолошкото одделение. Од декември 2014 година д-р Ирена Авировиќ Бундалевска е вработена на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за семејни студии, како доцент за научните области (дисциплини): Семејството во мултикултурните општества и Семејните проблеми и религиските институции.

Ирена Авировиќ Бундалевска е национален координатор за Македонија за COST Action 18123: The European Family Network.

Го зборува англискиот, италијанскиот и шпанскиот јазик. Има познавања од германскиот и рускиот јазик.

Истражувачки интереси: Културни и социјални промени на Балканот во 20-от век, со посебен фокус на миграциските текови, етничките групи и малцинствата на полуостровот. Историјата на семејството и бракот, мултикултурализам.

Доц. д–р Ирена Авировиќ Бундалевска изведува настава и вежби по предметите:Библиографија

Кескинова, А., Радуловиќ, М., Авировиќ Бундалевска, И., Драговиќ, И. (2019). Семејството и интелектуалната попреченост. Меѓународна научно-стручна конференција: 70 години – организирана едукација, рехабилитација и вработување на лица со попреченост во Република Северна Македонија. Битола: Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на РСМ. стр. 223-231. ISBN 978-608-65438-6-0   

Radulovic, M., Avirovic Bundalevska, I., Keskinova, A. (2019). United Nations’ Contribution to Families (Focus on Family International Day). Sixth International Scientific Conference: Social Change in the Global World – Proceedings. Stip: University Goce Delcev. pp. 901-912. ISBN 978-608-244-647-9, COBISS MK-ID 110919178.                                                                              

Keskinova, A., Radulovic, M., Avirovic Bundalevska, I., Dragovic, I. (2019). Support of Families with a Child with Disabilities in Development. Sixth International Scientific Conference: Social Change in the Global World – Proceedings. Stip: University Goce Delcev. pp. 815-826. ISBN 978-608-244-647-9, COBISS MK-ID 110919178.     

Radulovic, M., Avirovic, I. (2018). The Need for Marital Education in Macedonia. International Journal for Education, Research and Training (IJERT). Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy-Department of Pedagogy, Vol. 4, Issue 1, June 2018, ISSN 1857-9841 (Printed), ISSN 1867-985X (Online), UDK: 37.017:316.362.3-058.8 (497.7)                                                                                              

Avirovic, I. (2017). Is Cohabitation Good for Marriage? A Look into Family Dynamics in Macedonia. Fourth International Scientific Conference: Social Change in the Global World – Proceedings. Stip: University Goce Delcev. pp. 1099-1113. ISBN 978-608-244-423-9, COBISS. MK-ID 103854858             

Авировиќ. И. (2017). Влијанието на Католичката црква врз семејството во Италија. Годишен Зборник на Филозофски Факултет, кн. 70, Скопје, стр.447-464. ISSN 0350-1892      

Avirovic, I. (2017). Marketing in Multicultural Societies: Understanding and Promoting Family Diversity. International Marketing Journal. Skopje: Macedonian Association of Marketing. (Year 3, n. 6) ISSN 1857-9787. EBSCO  

Avirovic, I., Minov, N. (2017). Autonomia a Pindului vidzutã pit do­cu­men­tili ofitsiali (Ciarshar-Yizmãciunj 1917), 100 di anj di proclamarea a Prin­tsipatlui armãnescu Pindu shi 100 di anj di deportarea a Armãnjlor, Ma­teriali di Simpoziumlu in­ter­na­tsional tsãnut pi 13.05.2017 Scopia. pp. 25-41. ISBN 978-608-66076-0-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Авировиќ И. (2016). Италијанската дипломатија и депортацијата на Евреите од Македонија. Меѓународна научна конференција: Дипломатијата и депортацијата на Евреите од Македонија во 1943, Скопје: Дипломатски клуб, стр. 167-187. ISBN 978-608-65989-0-7         

Radulovic, M., Avirovic, I. (2016). Youth Perception on Marriage and Married Life: An Analysis from the Republic of Macedonia. Global virtual Conference Proceedings: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina Powered by: Publishing Society, Slovakia. ISSN: 1339-9373, CD ROM ISSN: 1339-2778 ISBN: 978-80-554-1197-2 DOI: 10.18638/gv.2016.4.1        

Николова С., Авировиќ И. (2016). Два британски документа за формирањето на Сеамериканскиот словенски конгрес (25 и 26 април 1942 г.) во Детроит. Историја (Journal of History), год. L/LI, Скопје, 2015/2016, бр. 1, ЗИРМ, стр. 217-238. ISSN 0579-0263       

Авировиќ. И. (2016). Иселеници повратници: нова перспектива на миграциските истражувања во Македонија. Годишен Зборник на Филозофски Факултет, кн. 69, Скопје, стр.383-392. ISSN 0350-1892                                                 

Avirovic, I., Radulovic, M. (2016). Is De Facto Partnership a Threat to Marriage? A Case Study from Macedonia European Journal for Social Sciences Education and Reseatcj (EJSER), European Center for Science Education and Research, ISSN 2411-9563 (Print), ISSN 2312-8429 (Online), JANUARY-APRIL 2016 (Volume 6, Nr. 2); EBSCO   

Чепреганов, Т., Џинго Т., Авировиќ И., Николова С. (2016), Велика Британија и идеите за подунавска федерација, конфедерација и унија (документи), Скопје: ЗИРМ. ISBN 978-9989-776-12-0                 

Avirovic, I. (2015). Bulgarian Passports: Existential Necessity or Identity Crisis. The Sociological Review. Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy-Department of Sociology, No 2/2015 Volume XVI, ISSN 1409-5513 (print), ISSN 1857-9957 (online), UDK 342.711 (497.2:=163.3)     

Авировиќ, И. (2014), Регистрирањето на македонските иселеници во Соединетите Американски Држави во меѓувоениот период: идентитетска расправа, Историја: ЗИРМ (Journal of History), бр. 1 (1*6), стр. 219-232. ISSN 0579-0263

Чепреганов, Т., Џинго Т., Авировиќ И., Николова, С., Нечев, З. (2013). Велика Британија и Македонија, грчко-југословенска федерација (1941-1942), документи, ИНИ: Скопје. ISBN 9989-159-54-8

Avirovic, I, (2012).Macedonian Post-Socialist Migration, Der Donauraum: Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), 52. Jahrgang, 3-4/2012, Vienna, pp. 465-481. ISSN 0012-5415

Avirovic, I, (2010).Patterns of Migration – Patterns of Segregation? A Macedonian Micro-study”, VDM Verlag Dr. Muller, Saarbrucken (Germany): 2010. ISBN 978-3-639-22769-7