СС601З/18: Историја на бракот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииVI3+26

Наставник: д–р Ирена Авировиќ

Цели на предметната програма:

Студентите ќе се запознаат со концептот и дефиницијата за бракот, неговата еволуција, значење и универзалност. Студентите ќе стекнат аналитички вештини преку изучувањето на бракот во различни култури и времиња. Подетално, тие ќе стекнат основни познавања за бракот, миразот, плодноста и наследството од праисторијата до современите општества. Студентите ќе имаат можност да ги истражуваат формите на бракот во различен цивилизациски, социо-културен, временски и религиски контекст.

Содржина на предметната програма:

Дефиниција на бракот. Бракот низ историјата. Бракот кај античките цивилизации. Бракот во Средниот век во Европа. Форми на брак. Договорени бракови. Моногамија versus полигамија. Бракот и родовите улоги. Бракот, сексуалната слобода и сексуалната воздржаност. Бракот и разводот во современите општества.

Литература:

1. Abot, E., Istorija braka, Geopoetika izdavaštvo, 2014

2. Џорџ, Р. П., Елштејн, Џ. Б., Значењето на бракот, семејството, државата, пазарот и моралот, Арс Ламина, 2013

3. Goody, J., The Oriental, the Ancient and the Primitive Systems of Marriage and Family in the Pre-Industrial Societies of Eurasia, Cambridge University Press, 1990

4. Davis, I., Müller, M., Jones, S. R. (eds.), Love, Marriage and Family Ties in the Middle Ages, Brepols, 2003

5. Sussman, M. B., Steinmetz, S. K. (eds.), Handbook of Marriage and the Family, Plenum Press, 1987