СС802З/18: Дизајнирање на проект, следење и оценување

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииVIII3+25

Наставник: д-р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за основните поими, концепти и методи во истражувањето; разбирање разбирање на основните принципи и методи на операционалните истражувања во доменот на смејството и планирање на смејството, репродуктивното здравје. самостојно дизајнирање на проект, негово следење и оценување.

Содржина на предметната програма:

Вовед во истражувања. Откривање, дефинирање и оправдување на истражувачкиот проблем. Истражувачки стратегии за решавање на проблемот.Задачи и хипотези. Операционално дефинирање: варијабли, индикатори. Дизајнирање на примерок. Прибирање на податоци и проверка на квалитетот на податоците. Табелирање и анализа на податоците. Дисиминација на истражувачките резултати.

Литература:

1. Bertrand, J. Magnani J.R. Rutenberg. N., Handbook of indicators for family planning program evaluation, USAID 2012

2. Дан, В., Анализа на јавните политики, Академски печат, 2009, 341-377; 421-442

3. Menon, S. Karl, J. Wignaraja, K., Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results, United Nations Development Programme, 2009

4. Анабел, Е., Брајан, Р., Методи на психолошко истражување, Европа, Кочани, 2008, стр. 1-27, 76-133