СС706И/18: Политики за развој на население и семејство

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииVII2+26

Наставник: д–р Аница Драговиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да ги препознаваат главните промени и предизвици на современите политики за развој на населението и семејството; да ги разбираат и користат современите политики за развој на населението и семејството во тој контекст: примена на знаења од областа на семејните проблеми, теории и интервенции за подобро разбирање на моделите на семејство и домаќинство.

Содржина на предметната програма:

Популациона политика – поим и видови. Перспективи на семејството и трансформација на семејството и различноста на семејните форми, како и темите за проблемите во семејството. современото македонско семејство и домаќинство: современо семејство и држава. Семејните политики. Фактори врз моделите на семејството.

Литература:

1. Baletić, W. A., Demografska teorija, razvoj stanovništva i populacijska politika, Meridijani, 2017, 450-504

2. Bobić, M., Postmoderne populacione studije, Čigoja, 2013, 42-62

3. Hohn, Ch., Avramov, D., Kotowska, I., People, population change and policies, Springer nature, 2010, 19-45

4. Thévenon, O, Neyer, G., Family policies and diversity in Europe: The state-of-the-art regarding fertility, work, care, leave, laws and self-sufficiency, Мултимедиа Скопје, 2014

5. Hantrais, L. Philipov, D., Billari, C. F., Policy implications of changing family formation, Council of Europe, 2005

6. Gerda Neyer, Family policies and fertility in Europe: Fertility policies at the intersection of gender policies, employment policies and care policies (working paper), Max Planck Institute, 2006