СС704И/18: Семејството и медиумите

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииVII2+26

Наставник: д–р Марија Дракуловска Чукалевска

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со различните сфаќања за медиумите и нивното влијание врз семејството. При тоа кај студентите да се развие критичко мислење за односот на овие два општествени феномени. Студентите преку серија на студии на случај кои ќе ги илустрираат медиумите во сферата на семејството и од секојдневниот живот.

Содржина на предметната програма:

Поимно определување на аналитичките поими комуникација, информација, култура, медиум, публика; Типови, карактеристики и функции на медиумите; Медиумите како креатори на социокултурниот контекст; Односот меѓу семејсвото и медиумите; Медиумите како агенси на социјализацијата во семејството; Медиумската култура во семејните вредности; Импликациите на медиумите врз семејството. Новите медиуми и семејството.

Литература:

1. Džozef Tjurou, Mediji danas (I), Clio, 2012

2. Džozef Tjurou, Mediji danas (II), Clio, 2013

3. Tomić, Zorica, Komunikologija, Čigoja štampa, 2003

4. Radok, Endi, Mladi i mediji, Clio, 2015

5. David M. Newman, Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life, Sage, 2011