СС606И/18: Семејството и менталното здравје

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииVI2+26

Наставник: д–р Ангелка Кескинова

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за менталното здравје и семејните односи, појава на менталната субнормалност, начинот на кои таа се јавува во семејствата, распространетоста на менталната субнормалност, можности за превенција на менталното здравје, планирање на семејството, како и третманот и рехабилитацијата на лица со ментална субнормалност во семејствата и во институциите.

Содржина на предметната програма:

Пристапи во проучувањето на менталното здравје, менталното здравје и менталната субнормалност, основни факти за менталното здравје, преваленција и инциденција на менталната субнормалност, показатели за причните за распространетоста на формите на ментална субнормалност, менталното здравје во Република Македонија, корелационо лонгитудинално согледување на менталното здравје, планирање на семејство и ментално здравје, превенција, третман и рехаблитација на лица со пречки во развојот, компарации на епидемиолошки студии за менталната субнормалност, состојби и проблеми на семејство со лица со ментални проблеми.

Литература:

1. Мирјана Ќаева Пејковска, Ментална субнормалност, Графомак 2004

2. Jenny Edwards, Fundamental Facts About Mental Health 2016, Mental Health Foundation London UK, 2016

3. Мирјана Ќаева Пејковска, Медицинска генетика, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2010

4. ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, Информација за менталното здравје во Република Македонија 2005-2014 година, ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, 2015