СС505И/18: Психологија на партнерски односи

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииV2+26

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Стекнување на основните сознанија за партнерските односи, стекнување вештини за работа со партнери во различни ситуации.

Содржина на предметната програма:

Поим за љубов. Кратка историја на љубовта. Теории на љубовта. Љубомора. Измама и лажење. Изневерување. Моќ и теорија на меѓузависност. Конфликти и резултати на конфликтите. Раскинување на интимна врска – развод.

Литература:

1. Miller, R.S., Perlman, D., Intimate relationship, McGraw-Hill, 2003

2. Миливојевић, З., Формуле љубави, Нови Сад: Прометеј, 1998

3. Батић Д., Деца и развод – перспектива адолесцента, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010

4. Милојковић М., Мићовић Р., Породична терапија, Центар за брак и породицу, Београд, 1997