СС406И/18: Родителство и деца/Parenting and the children

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииIV2+26

Наставник: д–р Лена Дамовска

Цели на предметната програма:

Запознавање со теоретските сознанија од областа на родителството и нивното влијание врз развојот на децата, развивање на знаења за концептот и димензиите на родителството, развивање на вештини за идентификување на видот и улогата на родителите во развојот и воспитувањето на децата, како и развивање способности за нивна практична примена.

Содржина на предметната програма:

Поим за родители (мајка-татко); Родителството некогаш и денес; Концепт и димензија на родителството; Видови родители; Намерни родители; Репродуктивни или биолошки родители; Психо-афективни родители; Социолошки родители; Значењето на родителството и воспитанието; Родителите, воспитувањето и детската градинка; Партнерство-родителство; Воспитувањето во кибуците и улогата на родителите.

Литература:

1. Rapaj, Z., Kako razumeti svoje roditelje, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1998

2. Juul, J., Vaše kompetentno dijete, Zagreb: Educa, 1996

3. Martin Segalan, Sociologija porodice, Clio, Beograd, 2009, 207-281