СС403З/18: Семејството и глобалните процеси

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииIV3+26

Наставник: д–р Марија Дракуловска Чукалевска

Цели на предметната програма:

Основната цел на курсот е студентите да се запознаат со основните аспекти на односот на семејството и глобалните процеси како и промените кои длабоко го трансформираат семејството.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на поимот глобализацијата и други аналитички поими кои се во заемна врска; Теоретизации за глобалните процеси; Семејството во глобален контекст; Односот на глобализацијата со феномени кои што се директно поврзани со промените во семејството; Глобалното и локално во рамките на семејството (глобализација, хибридизација).

Литература:

1. Дракуловска Чукалевска, Марија, Социологија на глобализацијата, Филозофски факултет, 2015

2. Шолте, Арт Јан, Глобализација, Академски печат, 2008

3. Manfred Steger, Globalizacija, Šahinpašić, 2007

4. Гиденс, Ентони, Забеган свет, Филозофски факултет, 2003

5. Аrdžun Apaduraj, Kultura i globalizacija, Biblioteka XX vek, 2011

6. Bahira Sherif-Trask, Globalization and Families: Accelerated Systemic Social Change, Springer 2010

7. Meg Wilkes Karraker, Global Families, Sage, 2013

8. Бек, Урлих, Што е глобализација? Тера Магика, 2003