СС304З/18: Процесот на социјализација во семејството

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииIII3+25

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Совладување на основните поими на процесот на социјализација во семејството и усвојување на толкувањето на процесот на социјализација во семејството.

Содржина на предметната програма:

Поим за процесот на социјализацијата во семејството, Процес на формирање на личноста во семејството, Правилата во семејството, Родителите и социјалното однесување на детето: агресивно, просоцијално однесување, осаменост, срамежливост, самодоверба. Процесот на социјализација на емоциите во семејсвото, Социјализацијата меѓу браќата и сестрите во семејството.

Литература:

1. Орхидеја Шурбановска, Родителите и однесувањето на детето во училиштето, Филозофски факултет, Скопје, 2013

2. Zagorka Golubović, Porodica kao ljudska zajednica, Biblioteka Naprijed, 1981

3. Grusec, Joan, E., Hastings, Paul D., Handbook of Socialization,The Guilford press, New York, 2007

4. Jelisaveta Todorović, Vaspitni stilovi roditelja i samopostovanje adolescenata, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2005