СС303З/18: Комуникациите во семејството

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииIII3+25

Наставник: д–р Марија Дракуловска Чукалевска

Цели на предметната програма:

Студентите да се воведат во концептуалните, теориските и методолошките специфики на комуникациите, посебно на комуникациите во семејството. Како и да се запознаат со основните комуникациски процеси во семејството и да развијат вештини за успешно комуницирање.

Содржина на предметната програма:

Теориска и практична елаборација на комуникациските процеси во семејството; Основни функции на комуникациите во семејството; Теориски пристапи и модели на комуникациите во семејството; Структура на комуникацискиот процес; Основни компоненти на комуникациите, Видови на комуникации во семејството. Комуникациите и нивниот ефект врз семејството. Комуникациите во семејството и промените од дигитализацијата и новите медиуми.

Литература:

1. Tabs, Stjuart, Komunikacija – principi i kontekst, Clio, 2013

2. Kathleen M. Galvin, Dawn O. Braithwaite, Carma L. Bylund, Family Communication: Cohesion and Change, Routledge, 2015

3. Kastels, Manuel, Moć komunikacija, Clio, 2014