БОМ404З/18: Стратегија на национална безбедности одбрана

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирIV3+26

Наставник: д–р Зоран Нацев

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат научно-теориски знаења за основните безбедносни и одбранбени стравови и определби на Р. Македонија како и да развијат способности за ажурирање на постојните и проектирање на нови стратегиски решенија.

Содржина на предметната програма:

Што е стратегија, потребата од неа видови стратегии.Детерминанти кои ги условуваат решенијата во стратегијата за националната безбедност и одбрана, методолошки пристап во изготвувањето на стратегијата и начините за нејзино ажурирање. Основни ставови и определби на стратегијата за национална безбедност и одбрана. Споделени безбедносни и одбранбени ставови и определби во контекст за интеграцијата во НАТО и ЕУ. Супстратегии: надворешно-политичка, економската, одбранбената, внатрешно-безбедносната и еколошката. Импликациите и остварливоста на одделни определби.

Литература:

1. Зоран Нацев, Стратегиски проекции на Р. Македонија во надворешната и безбедносната политика, Европа 92, 2013

2. Зоран Нацев, Стратегиските концепти на НАТО и Р. Македонија, КА ЕЛ ЕС-Принт, 2016

3. Стратегија за одбрана на Р. Македонија, 2017

4. Златко Кузманов, Образование и обука во системот за одбрана на Р. Македонија, КА ЕЛ ЕС-Принт, 2016