Б501З/18: Разузнавање и национална безбедност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирV3+26

Наставник: д–р Митко Котовчевски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за „процесот“ на разузнавање, за организацијата и начинот на дејствување на разузнавачките служби со цел поуспешна заштита на виталните опшествени вредности од нивното разорно дејствување. Овој предмет треба да претставува вовед во светот на разузнавањето и заштита од дејствувањето на современите разузнавачки служби.

Содржина на предметната програма:

Поимовно определување на разузнавањето; Типови, категории и нивоа на разузнавање; Основни атрибути и дефинирање на разузнавањето; Основни премиси за дефинирање на разузнавањето; Четирите значења на разузнавањето; Предмет на разузнавање; Разузнавачки круг; Атрибути на разузнавањето и контраразузнавањето; Основни разузнавачки извори; Категории на завршното разузнавање; Новите безбедносни закани, националната безбедност и разузнавање на националната безбедност; Компоненти на старатегиското разузнавање; Разузнавачки служби; Методологија на работа на разузнавачките служби; Видови на разузнавачките служби; Демократска контрола и надзор на разузнавачките служби; Разузнавачко-безбедносната заедница на САД после 11 септември 2001 година. Разузнавањето во борба против тероризмот.

Литература:

1. Митко Котовчевски, Разузнавачката заедница на САД пред и после 11 септември 2001 година, 2007

2. Митко Котовчевски, Современи разузнавачки служби, Македонска цивилизација, 2002

3. Митко Котовчевски, Тајните служби на Балканот, Филозофски факултет, 2008

4. Митко Котовчевски, Англиско-македонски речник на разузнавачка терминологија, Филозофски факултет, 2007

5. Томас Квигнин, Да се види невидливото: Разузнавањето за националната безбедност во несигурно време, World Science Publishing.