О701З/18: Модели на воена организација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирVII4+26

Наставник: д–р Зорица Салтировска

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за воената организација како државна институција par excellence и нивно инкорпорирање во одбранбените потреби и интереси

на Републиката.

Содржина на предметната програма:

Индустрискиот пристап на апликација на сила. Војната како примарно технолошки проблем. Конфликтна околина исполнета со борбени операции на регуларни сили. За поимот на револуција во воените работи (РМА) и усвојување на новиот стил на војување кон крајот на 20 век. Промена на конфликтите во почетокот на 21 век и отварањето на нова ера во војувањето. Најзначајни фактори кои ја обликуваат новата конфликтна околина. Влијанието на просторот во физичка, човечка и информациска смисла. Различните видови на закани, транснационалниот тероризам, Вооружените сили (ВС) и други закани. Постоењето на концепциски разлики во пристапот на војувањето. Ирегуларен начин на војување. Нивоа на војна, дифузирање на борбата на стратегиското оперативно и тактичко ниво на војна. Променливоста на актерите. Интеграцијата на конвенционалните и специјални операции. Приватните компании есенцијален елемент на конфликтот. ВС една од компонентите на националниот одговор и просторот на мисија.

Литература:

1. Синиша Даскаловски, Модели на воена организација, Филозофски факултет, Скопје, 2014

2. The Military Balance 2008, The IISS, Routledge, 2007

3. The Military Balance 2013, The IISS, Routledge, 2013