М804И/18: Воена дипломатија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирVIII3+16

Наставник: д–р Оливер Бакрески

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за дипломатијата и посебно воената дипломатија. Исто така студентите треба да ги добијат и потребните компетенции за правење анализи и способност за примена на дипломатските методи во решавање на конфликтни ситуации.

Содржина на предметната програма:

Oпшто за дипломатијата; некои аспекти на дипломатијата; видови на дипломатија; политичка дипломатија; економска дипломатија; воена дипломатија; воената дипломатија и нејзините специфичности; задачи на воената дипломатија; цели на воената дипломатија, искуства од воената дипломатија; видови дипломатски мисии; поновата дипломатија на Република Македонија; воената дипломатија на Република Македонија.

Литература:

1. Бакрески Оливер, Воена дипломатија, интерна скрипта, 2011

2. Zečević Milan, Vojna diplomatija, VINC: Beograd, 1990

3. Berridge G. R, Diplomacy, Teory and Practice, Prentice Hall, Hampstead, 1995